Mental Health UK yn lansio’r gwasanaeth cyngor penodol cyntaf ar gyfer problemau iechyd meddwl ac arian

Mae Mental Health UK yn lansio gwasanaeth arloesol newydd heddiw sydd wedi ei chreu ar gyfer yr wyth miliwn o bobl yn y DU sydd yn profi problemau iechyd meddwl ac arian.

Cyngor Iechyd Meddwl ac Ariannol yw’r gwasanaeth cyntaf i gyfuno cymorth ar gyfer pobl sydd ag afiechyd meddwl a’n cael problemau ariannol a’r rhai hynny sydd â phroblemau arian sydd yn effeithio ar eu hiechyd meddwl.

Mae ymchwil diweddar sy’n cynnwys mwy na 1,500 o weithwyr proffeisynol a phobl sydd wedi eu heffeithio gan broblemau afiechyd meddwl yn amlygu’r angen am gymorth arbenigol.

O blith y rhai a oedd wedi cymryd rhan yn yr arolwg, roedd bron i  naw o bob deg  (87 y cant) yn dymuno derbyn atebion i’w cwestiynau iechyd meddwl ac ariannol. Roedd bron i wyth o bob deg person (78 y cant) yn dymuno derbyn y wybodaeth hon drwy gyfrwng gwefan tra bod bron i hanner o’r bobl (49 y cant) yn dymuno siarad ag aelod o staff hyfforddedig dros y ffôn.

Bydd y gwasanaeth Cyngor Iechyd Meddwl ac Arian yn cael ei ddarparu gan Mental Health UK, sef elusen newydd sydd wedi ei chreu gan bedwar mudiad iechyd meddwl, sef:Rethink Mental Illness, Hafal, Support in Mind Scotland a MindWise. Mae lansiad y gwasanaeth ond yn bosib yn sgil  mwy na £3 miliwn o gyllid gan Grŵp Bancio Lloyds fel rhan o bartneriaeth dwy elusen y Grŵp gyda  Mental Health UK.

Mae’r wefan, sydd ar gael am ddim, yn cynnig ystod o wybodaeth, cyngor ymarferol ac offerynnau megis llythyron templed a chyfrifiannell, sydd wedi eu teilwra ar draws y DU er mwyn sicrhau bod y cyngor yn berthnasol ac yn gywrain. At hyn, bydd y wefan yn cynnwys straeon a chyngor gan bobl sydd â phrofiad uniongyrchol o broblemau iechyd meddwl ac arian. Mae’r gwasanaeth hefyd yn cynnwys llinell gymorth y mae elusennau a mudiadau dyled yn medru atgyfeirio pobl iddi er mwyn derbyn cymorth arbenigol.

 

Dywedodd Brian Dow, Rheolwr Gyfarwyddwr Mental Health UK:

“Mae problemau ariannol a materion iechyd meddwl megis gorbryder ac iselder yn medru creu cylch dieflig lle y mae problemau yn gwaethygu. Pan fydd pethau ar eu gwaethaf, mae hyn yn medru arwain at ddyledion, teuluoedd yn rhwygo a hyd yn oed digartrefedd.

“Dyma pan ein bod yn lansio’r gwasanaeth cyntaf o’i fath; yn darparu rhywle i rai o’r wyth miliwn o bobl sydd wedi eu heffeithio. Rhywle y mae modd iddynt dderbyn cyngor y mae modd dibynnu arno a chymorth iechyd meddwl arbenigol.

“Bydd y gwasanaeth newydd hwn yn medru helpu unrhyw sydd â sgitsoffrenia ac sydd angen cymorth yn rheoli eu harian a’n derbyn budd-daliadau lles a rhywun yn stryffaglu i dalu ei ddyledion a’i filiau ac o ganlyniad yn dioddef problemau iechyd meddwl.

“Mae’r gwasanaeth wedi bod yn bosib yn sgil yr arian sylweddol a hael sydd wedi ei gasglu gan Grŵp Bancio Lloyds a’u cydweithwyr. Bydd eu gwaith caled yn golygu bod yr adnodd hwn ar gael i bawb sydd  yn cael problemau gyda’u hiechyd meddwl a’u harian.”

Dywedodd Fiona Cannon, Cyfarwyddwr Busnes Cyfrifol a Chynhwysiant yng Ngrŵp Bancio Lloyds

“Rydym yn falch iawn i weld  Mental Health UK yn lansio’r gwasanaeth Cyngor Iechyd Meddwl ac Ariannol ac yn edrych ymlaen at weld yr effaith bositif y bydd y gwasanaeth yn ei gael ar y rhai hynny sydd wedi eu heffeithio gan broblemau ariannol ac iechyd meddwl. Mae cydweithwyr Grŵp Bancio Lloyds wedi bod wrthi am flwyddyn yn gwireddu’r uchelgais yma, gan gasglu mwy  na £3 miliwn o bunnoedd eleni, gan fynd y tu hwnt i’n targed blynyddol o £2 miliwn.

“Mae ein cydweithwyr yn teimlo’n angerddol ynghylch hyn ac mae wedi bod yn allweddol i gyflawni’r amcanion yr ydym wedi gwneud i’n cymunedau fel  rhan o’n Cynllun Helpu Prydain i Ffynnu.”

Dywedodd Tanya Partridge, 33 o Fryste

“Cefais ddiagnosis o iselder a gorbryder yn dilyn cyfnod pan oeddwn mewn dyled a oedd yn amhosib ei reoli.

“Roeddwn yn pryderi ddydd a nos. Nid oeddwn yn medru gweld dihangfa. Roeddwn yn teimlo’n ddiwerth am i mi ganfod fy hun yn y fath sefyllfa. Roeddwn yn cael pyliau o banig ac wedi ymatal rhag cymdeithasu a oedd yn effeithio ar fy ngwaith a’m cyfeillgarwch.

“Roeddwn wedi derbyn help gan amryw o wasanaethau ond nid oeddynt yn medru helpu gyda fy mhroblemau iechyd meddwl. Rwy’n cofio crio pan yn siarad gyda hwy ond nid oedd neb wedi gofyn a oeddwn yn iawn.

“Rwy’n sicr yn medru gweld pa mor ddefnyddiol y byddai gwasanaeth cyngor  iechyd meddwl ac arian wedi bod. Rwyf yn well erbyn hyn ond nid oes modd gorbwysleisio sut y mae straen ariannol yn medru gorbwysleisio sut y mae straen ariannol yn medru effeithio ar eich iechyd meddwl.”

Mae’r gwasanaeth Cyngor Iechyd Meddwl ac Arian yn dynodi carreg filltir bwysig yn y bartneriaeth ddwy flynedd gyda Grŵp Bancio Lloyds  a Mental Health UK. Uchelgais gyfun y  bartneriaeth yw mynd i’r afael â’r materion o ran iechyd meddwl ac arian sydd yn rhan o’n uchelgais ehangach yng Ngrŵp Bancio Lloyds i Helpu Prydain i ffynnu drwy fynd i’r afael â phroblemau cymdeithasol ac economaidd.

Mae ffilm fer ar gael yma yn dangos sut y mae’r wefan yn gweithio ac mae modd gweld y cyngor a’r cymorth sydd ar gael yma