Cynhadledd camddefnyddio sylweddau a heneiddio i’w chynnal yng Nghaerdydd yn Ionawr 2018

Sut ydym yn gweithio gydag oedolion hŷn sydd â phroblemau camddefnyddio sylweddau?

“Do not go gentle…”, sef cynhadledd undydd sydd wedi ei threfnu gan Drink Wise Age Well a DACW (Datblygu Cymru Ofalgar) ar ddydd Mercher, 24 Ionawr 2018 yn Stadiwm Dinas Caerdydd er mwyn ystyried y mater pwysig hwn.

Mae’r gynhadledd ar gyfer gweithwyr proffesiynol ac ymarferwyr, gwneuthurwyr polisi ac eraill sydd â diddordeb er mwyn ystyried sut y mae modd i ni gydnabod ac ymateb yn well i anghenion y grŵp oedran hwn.

Yn ogystal â phoblogaeth sydd yn heneiddio, mae yna gynnydd o ran yr alcohol sydd yn cael ei yfed gan bobl sy’n 50 mlwydd oed a’n hŷn, ynghyd â’r defnydd o feddyginiaeth ar bresgripsiwn a chyffuriau anghyfreithlon.

Roedd Panel Cynghori Llywodraeth Cymru ar Gamddefnyddio Sylweddau wedi cyhoeddi adroddiad yn Chwefror 2017 ar Gamddefnyddio Sylweddau ymhlith Poblogaeth Sy’n Heneiddio ac mae’n cynnwys nifer o argymhellion. Mae Cymru ar flaen y gad o’i gymharu â rhannau eraill o’r DU wrth gydnabod oedolion hŷn mewn polisïau a strategaethau camddefnyddio sylweddau ond rydym yn gwybod bod angen gwneud mwy gan gynnwys mynd i’r afael â rhagfarn ar sail oedran a stigma ymhlith a rhwng y boblogaeth gynyddol hon.

Mae siaradwyr gwadd ar gyfer y gynhadledd yn cynnwys:

  • Dr Sarah Wadd, Prifysgol Swydd Bedford, Tîm Ymchwil Camddefnyddio Sylweddau a Heneiddio
  • Dr Andy Towers, Uwch Ddarlithydd ym maes Iechyd Cyhoeddus, Prifysgol Massey, Seland Newydd
  • Dr Julia Lewis, Seiciatrydd Caethiwed Ymgynghorol
  • Dr Martin Hyde, Athro Cyswllt, Canolfan ar gyfer Heneiddio Arloesol, Prifysgol Abertawe
  • David Liddell OBE, Prif Weithredwr, Fforwm Cyffuriau yr Alban

Am docynnau, ewch os gwelwch yn dda i: https://www.eventbrite.co.uk/e/do-not-go-gentle-substance-misuse-ageing-conference-2018-tickets-41016200560