Gwirfoddolwyr y Samariaid yn mynd i wrando am gan mil o oriau’r Nadolig hwn

Bydd gwirfoddolwyr y Samariaid wrth law i helpu am gyfnod o 123,000 o oriau dros gyfnod yr ŵyl er mwyn gwrando ar unrhyw un sydd yn cael amser anodd, a hynny yn ôl yr elusen.

Bydd mwy na 11,000 o wirfoddolwyr ar draws y DU ac Iwerddon yn gweithio shifftiau ar gyfer yr elusen er mwyn sicrhau bod y llinell gymorth ar agor drwy’r amser, hyd yn oed ar Ddiwrnod Nadolig a Nos Calan.

Mae disgwyl bod materion iechyd meddwl, teuluol ac unigrwydd ymhlith y testunau mwyaf o bryder. Bydd problemau gyda pherthnasau, iechyd corfforol, trais, camdriniaeth a phrofedigaeth hefyd yn peri gofid ynghyd â chamddefnyddio cyffuriau ac alcohol.

Ar yr un pryd, mae Samariaid yn ein hannog ni i roi’r anrheg o wrando drwy ddweud wrth ffrindiau ac aelodau teulu ei bod yn iawn iddynt drafod unrhyw beth sydd yn eich gofidio chi. Er mwyn gwneud hyn yn hawdd, mae’r elusen wedi creu set o dalebau y mae modd i chi lawrlwytho o’i gwefan er mwyn rhoi fel anrhegion, gan gynnig eich hun fel clust i wrando. Mae modd i chi wahodd rhywun i siarad gyda chi dros goffi, tra eich bod allan yn cerdded neu ym mha bynnag ffordd sydd yn gyfforddus iddynt. Ni fydd sanau yn achub bywydau ond mae cynnig ‘clust i wrando’ yn medru achub bywyd.

Roedd Judith wedi ffonio’r Samariaid pan oedd yn cael Nadolig anodd: “Roeddwn mor anhapus ac roedd hyn wedi effeithio ar fy mywyd teuluol. Roedd medru siarad gyda Samariad pan oedd fy nheimladau yn fy llethu yn bwysig iawn i mi. Roedd yn ffordd o reoli fy mywyd adeg cyfnod anodd iawn.”

Roedd y Samariaid yno hefyd ar gyfer Michael: “Mae yna ddisgwyliad ar draws cymdeithas fod y Nadolig yn gyfnod gwych o’r flwyddyn, a dylai pawb fod yn cael hwyl. Ac roeddwn yn ceisio fy ngorau glas i ymuno gyda’r hwyl ond yn methu. Roeddwn ond yn dymuno cuddio o dan y dillad gwely a chrio. Roedd yn echrydus. Gyda’r Samariaid, roeddwn yn sylweddoli bod modd eu ffonio ac ni fyddent yn eich beirniadu. Byddent yn eich caniatáu chi i fynegi’r hyn yr ydych yn ei brofi ac yn eich helpu i sylweddoli ei bod hi’n iawn i gael amser gwael, hyd yn oed adeg y Nadolig.”

Dywedodd Rosie Campbell sydd yn gwirfoddoli ar gyfer y Samariaid ac wedi gweithio ar Ddiwrnod Nadolig: “Os ydych yn teimlo fel bod pethau yn eich llethu, am ba bynnag reswm, mae’n medru bod yn waeth i chi pan mae’n ymddangos fod pawb arall yn dathlu. Rwy’n ffodus iawn fod fy Nadolig i yn llawn o bobl a phethau da. Mae bod yno ar gyfer pobl arall ar Ddiwrnod Nadolig yn fraint sylweddol.”

Dywedodd Prif Weithredwr y Samariaid Ruth Sutherland: “Os ydych yn delio gyda meddyliau a theimladau anodd, mae cyfnod yr ŵyl yn medru gwneud i bob dim i deimlo’n waeth. P’un ai eich bod ar ben eich hun, neu’n teimlo’n unig mewn tyrfa, nid ydym am weld neb yn cael trafferth ymdopi. Felly, cofiwch eich bod yn medru ffonio’r Samariaid am ddim o unrhyw ffôn, ac os ydych yn disgwyl ymlaen tuag at fwynhau’r Nadolig eleni, cofiwch am eraill sydd o’ch cwmpas na sydd mor lwcus a rhowch y rhodd iddynt o wrando arnynt.”