Duges Caergrawnt yn recordio neges er mwyn cefnogi Wythnos Iechyd Meddwl i Blant 2018

Mae Noddwr Brenhinol Place2Be, EUB Duges Caergrawnt, wedi recordio neges fideo arbennig er mwyn helpu lansio’r Wythnos Iechyd Meddwl i Blant eleni (5 – 11 Chwefror 2018). Ffilmiwyd y fideo fis diwethaf yn ystod ei hymweliad â’r Reach Academy Feltham, lle’r oedd Ei Huchelder Brenhinol wedi siarad gyda dau ddisgybl Blwyddyn 11, Lauren a Sophia, mam i ddau o blant Mandy a’r Pennaeth Ed Vainker am y thema ar gyfer yr wythnos ‘Bod Yn Chi’ch Hun’.

Mae ymchwil gan Place2Be wedi amlygu fod lefelau isel o hunanwerth yn effeithio ar fwy nag 8 ym mhob 10 disgybl sydd yn derbyn cymorth un-i-un gan Place2Be, ond pan fydd plant yn cael eu cefnogi i feithrin barn bositif am eu hunain, mae’r elusen wedi canfod fod hyn wir yn medru helpu i gael effaith go iawn ar eu hyder ac ymdopi gyda heriau bywyd. Dyma pam mai’r thema eleni yw  ‘Bod Yn Chi’ch Hun’ – annog plant a phobl ifanc i deimlo’n gyfforddus gyda phwy ydynt a dathlu’r hyn sydd yn eu gwneud yn unigryw.

Yn y neges, mae Ei Huchelder Brenhinol yn dweud:

Mae ein plentyndod yn gyfnod pwysig iawn yn ein bywydau. Dyma’r cyfnod pan ein bod yn gwyntyllu ein personoliaethau, yn darganfod y potensial sydd y tu fewn i ni ac yn dysgu sut i fod yn ni’n hunain. Mae ein profiad o’r byd yn ystod y cyfnod cynnar hwn yn helpu i’n llywio ni wrth i ni ddatblygu fel oedolion, sut ydym yn dechrau teimlo’n gyfforddus yn ein croen ein hunain.”

Mae’r Dduges hefyd yn cyfeirio at y rôl y dylai pob un oedolyn chwarae wrth helpu plant i ddatblygu’n fersiynau gorau posib ohonynt hwy eu hunain:

P’un ai bod yn arweinwyr ysgol, yn athrawon, yn staff cymorth neu’n rheini, mae rôl gan bob un ohonom i’w chwarae. Pan ein bod yn agored ac yn onest  gyda’n gilydd am yr heriau yr ydym yn wynebu, rydym yn medru gweithio’n gyda’n gilydd er mwyn sicrhau bod y plant yn ein gofal yn cael y cyfle gorau posib i ddatblygu’n fersiynau gorau posib ohonynt hwy eu hunain.”

Yn ystod yr Wythnos Iechyd Meddwl i Blant, bydd ysgolion ar hyd a lled y wlad yn dathlu ‘Bod yn Chi’ch Hun’. Mae  Place2Be wedi rhannu cyngor allweddol i rieni, athrawon a phlant.

Mae Duges Caergrawnt wedi bod yn Noddwr ar Place2Be ers 2013, sydd yn adlewyrchiad o’i diddordeb ym maes iechyd meddwl i blant a phwysigrwydd ymyriadau cynnar er mwyn darparu gwasanaethau iechyd meddwl i blant yn yr ysgol, gan gyrraedd plant yn ystod y cyfnod cynharaf posib er mwyn mynd i’r afael â’r problemau cyn eu bod yn gwaethygu.