Prosiect Cyfraith Gyhoeddus yn gwyntyllu sut ydym yn medru creu Cymru decach

Bydd cynhadledd Prosiect Cyfraith Gyhoeddus sydd i’w chynnal yng Nghaerdydd fis nesaf yn gwyntyllu pa ddyletswyddau sydd ar gyrff cyhoeddus yng Nghymru a Lloegr i hyrwyddo cydraddoldeb ac atal gwahaniaethu – a sut y mae’r rhai hynny sydd yn dioddef gwahaniaethu yn medru arfer eu hawliau.

Bydd y gynhadledd, sydd yn cael ei chynnal ar y 26ain o Fawrth ym Mhrifysgol Caerdydd, yn ystyried y cyfreithiau, statudau a chonfensiynau perthnasol a’r practis cyfreithiau dynol a chyfraith gyhoeddus cysylltiedig, ac mae wedi ei hanelu at gynghorwyr, unigolion sy’n rhan o’r gymdeithas sifil, academyddion, gwneuthurwyr polisi a chyfreithwyr.

Bydd sesiynau grŵp yn ystyried nifer o faterion gan gynnwys: –

 • Cosbau o ran Budd-daliadau a Hawliadau o dan y Ddeddf Gydraddoldeb
 • Gweithredu deddfwriaeth atal digartrefedd Cymru; Gwersi ar gyfer y Ddeddf Lleihau Digartrefedd
 • Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)
 • Cymorth Cyfreithiol ar gyfer hawliadau gwahaniaethu
 • Atgyfnerthu hawliau dynol yng nghyfreithiau Cymru
 • Gwahaniaethu anabledd a chyfraith gyhoeddus

Bydd Elizabeth Prochaska, Cyfarwyddwr Cyfreithiol, Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, yn rhoi cyflwyniad ar fynd i’r afael ag anghydraddoldeb a gwahaniaethu, tra y bydd Marie Brousseau-Navarro, Cyfarwyddwr Polisi, Deddfwriaeth ac Arloesedd, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, yn trafod gweithredu’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Ar ddiwedd y gynhadledd, bydd panel o arbenigwyr yn ymateb i’r cwestiynau canlynol: A yw deddfwriaeth gymdeithasol ac economaidd sydd yn benodol i Gymru yn gwella’r broses o ddiogelu cydraddoldeb a hawliau dynol? Os felly, a yw’n orfodadwy?

Bydd aelodau o’r panel yn cynnwys:-

 • Alun Thomas, Prif Weithredwr Hafal
 • Marie Brousseau-Navarro, Cyfarwyddwr Polisi, Deddfwriaeth ac Arloesedd, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol
 • Rhian Davies, anabledd Cymru
 • Michael Imperato, Watkins and Gunn
 • Dr Simon Hoffman, Prifysgol Abertawe
 • Elizabeth Prochaska, Cyfarwyddwr Cyfreithiol, Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.

Bydd Jo Hickman, Cyfarwyddwr y Prosiect Cyfraith Gyhoeddus a Jeremy Miles AC, Cwnselydd Cyffredinol Cymru, yn agor y digwyddiad. Bydd Syr Wyn Williams, Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru, yn rhoi’r anerchiad a fydd yn cloi’r gynhadledd.

Am fwy o wybodaeth am y gynhadledd neu i archebu lle, cliciwch yma os gwelwch yn dda.