‘Mae angen gwneud llawer, llawer iawn mwy’ ar iechyd meddwl ymhlith mamau yn ôl Coleg Brenhinol y Bydwragedd wrth wneud sylw ar fapiau newydd sydd yn dangos diffyg gwasanaethau

Heddiw, mae’r Gynghrair Iechyd Meddwl i Famau (Maternal Mental Health Alliance) wedi cyhoeddi nad yw merched beichiog a mamau newydd mewn chwarter o Gymru yn medru cael mynediad at wasanaethau iechyd meddwl amenedigol arbenigol sy’n achub bywydau ac yn cwrdd â’r canllawiau cenedlaethol. Yn ôl y mapiau, mae 51% o ardaloedd Lloegr yn wyrdd (106 ardal). Mae hyn yn golygu bod gwasanaethau iechyd meddwl amenedigol arbenigol ar gael ar gyfer merched yn yr ardaloedd hynny. Yng Nghymru, dim ond 28% o’r ardaloedd sydd yn cynnig gwasanaethau iechyd meddwl amenedigol arbenigol.

Wrth wneud sylw ar y mapiau a’r ystadegau, dywedodd Gill Walton, Prif Weithredwr ac Ysgrifennydd Cyffredinol Coleg Brenhinol y Bydwragedd; “Mae yna welliannau wedi eu gwneud ac rydym yn gwneud cynnydd ond mae dal llawer, llawer iawn mwy i’w wneud. Os yw hanner Lloegr yn derbyn y gwasanaethau sydd angen, mae hyn yn golygu nad yw’r hanner arall yn derbyn y gwasanaethau sydd angen ac mae angen i hyn newid.

“Mae hyn mor bwysig oherwydd os nad yw merched yn derbyn y gwasanaethau sydd angen arnynt, mae’r canlyniadau yn medru bod yn angheuol.

“Mae ein hadroddiad ni ar iechyd meddwl ymhlith mamau, a gyhoeddwyd yr haf y llynedd, yn amlygu’r angen am wasanaethau gwell. Seliwyd yr adroddiad ar sylwadau merched a’r hyn yw eu hanghenion.

“Fel i ni ddweud ar y pryd, mae yna angen brys i lywodraethau i fuddsoddi mwy mewn gwasanaethau ar gyfer merched sydd yn dioddef problemau iechyd meddwl sy’n ymwneud gyda beichiogrwydd. Dylai pob un Ymddiriedolaeth sydd yn cynnig gwasanaethau mamolaeth feddu ar fydwraig arbenigol er mwyn caniatáu i ferched sydd yn sâl i dderbyn y gofal a’r cymorth gorau posib sydd angen arnynt.

“Mae’r mapiau diweddaraf yma yn amlygu unwaith eto bod ein gwasanaethau dal yn loteri cod post ac nid ydynt gystal ag y dylent fod. Rydym angen bod ein llywodraethau a’n GIG yn darparu’r gwasanaethau iechyd meddwl amenedigol gorau posib ar gyfer pob un fenyw ar draws y DU, doed a ddelo ble y mae’n byw.”

Mae modd edrych ar fapiau Gynghrair Iechyd Meddwl i Famau y DU, yr Alban, Lloegr, Gogledd Iwerddon a a Chymru ar wefan MMHA – http://www.maternalmentalhealthalliance.org/campaign/maps.

Mae modd darllen adroddiad Coleg Brenhinol y Bydwragedd ‘Every mother must get the help they need’ ar y wefan – https://www.rcm.org.uk/briefings-and-reports.