Ymchwil newydd gan Ymddiriedolaeth y Tywysog yn datgelu fod pobl ifanc yn pryderi am eu hiechyd emosiynol yn fwy nag erioed o’r blaen

Mae ymchwil newydd gan Ymddiriedolaeth y Tywysog yn datgelu fod pobl ifanc yn pryderi am eu hiechyd emosiynol yn fwy nag erioed o’r blaen, wrth i’r bwysau bentyrru ar y genhedlaeth o ran y dyfodol, arian a rhyw fath o ymdeimlad ‘nad ydynt yn ddigon da’.

  • Mae 61% o bobl ifanc yn aml yn teimlo o dan straen ac mae mwy na chwarter yn mynd mor bell â dweud eu bod yn aml yn teimlo’n anobeithiol.
  • Mae hapusrwydd a hyder pobl ifanc yn eu hiechyd emosiynol wedi gostwng i’r lefelau isaf sydd erioed wedi eu cofnodi.
  • Mae prif weithredwr Ymddiriedolaeth y Tywysog Nick Stace, yn galw ar y llywodraeth a chyflogwyr i hyrwyddo lles meddwl positif a chefnogi pobl ifanc i ddilyn gyrfaoedd sy’n foddhaus a chynaliadwy.

Mae adroddiad Mynegai Ieuenctid Macquarie Ymddiriedolaeth y Tywysog (pdf, 2mb) yn seiliedig ar arolwg o 2,194 o unigolion rhwng 16 a 25 ac wedi canfod fod yr hapusrwydd a’r hyder sydd gan bobl ifanc yn eu hiechyd emosiynol wedi disgyn i’r lefelau isaf ers comisiynu’r astudiaeth hon am y tro cyntaf yn 2009.

Yn ôl y Mynegai, sydd yn mesur lles pobl ifanc ar draws ystod o feysydd o fywyd gwaith i berthnasau teuluol, mae’r hapusrwydd y mae pobl ifanc yn profi o ran eu hiechyd emosiynol wedi disgyn pedwar pwynt mewn blwyddyn yn unig, o 61 i 57. Dyma’r gostyngiad mwyaf erioed mewn unrhyw faes sydd yn gysylltiedig gyda lles, ac yn sgôr sydd wedi disgyn yn sylweddol ers 2010, pan oedd yn 70. Mae hyder yn iechyd emosiynol y dyfodol hefyd wedi gostwng dau bwynt eleni, i 65 – y lefel isaf hyd yma.

Pan ofynnwyd iddynt ddisgrifio sut oeddynt yn teimlo, dywedodd 61% o bobl ifanc eu bod yn aml yn teimlo o dan straen, a dywedodd 53% eu bod yn aml yn teimlo yn orbryderus tra bod 27% yn dweud eu bod yn teimlo yn anobeithiol yn aml. At hyn, dywedodd 47% o bobl ifanc eu bod wedi profi problem feddyliol.

Mae’r adroddiad hefyd yn amlygu rhai o’r ffactorau sydd yn medru cyfrannu ar y dirywiad sydyn mewn iechyd emosiynol. Mae’n dangos fod bron i hanner o’r bobl ifanc (42%) yn credu eu bod yn rhoi gormod o bwysau ar eu hunain i lwyddo. Er y pryderon hyn, ni fyddai mwy na chwarter (28%) o’r bobl ifanc yn gofyn am help os oedd rhywbeth yn faich arnynt.

Gwaith a lles

Mae bron i ddau draean o bobl ifanc (61%) yn cytuno bod cael swydd yn rhoi (neu’n mynd i roi) ymdeimlad o bwrpas iddynt ac roedd hanner (49%) yn credu fod swydd yn beth da i’ch iechyd meddwl.

Tra bod pobl ifanc yn amlwg yn gwerthfawrogi’r sgil-effaith y mae swydd yn medru ei gael ar eu lles, mae’n medru bod yn anodd parhau’n bositif a chadarn mewn marchnad swyddi heriol. Nid yw un ym mhob deg o bobl ifanc (10%) mewn swydd, addysg neu’n derbyn hyfforddiant ac mae mwy na hanner o’r grŵp hwn (58%) wedi bod yn y fath sefyllfa ers chwe mis neu fwy. At hyn, roedd naw y cant o’r bobl ifanc wedi colli swydd yn y ddwy flynedd ddiwethaf, naill ai drwy gael eu diswyddo, dileu cytundeb neu’n sgil penderfyniad i beidio ag adnewyddu cytundeb neu drwy gael eu diswyddo.

Gan feddwl fod 47% o bobl ifanc yn teimlo nad ydynt yn medru delio gyda siomedigaethau yn gyffredinol, nid yw’n syndod fod 44% o’r bobl ifanc sy’n gweithio yn dweud y byddent yn cael trafferth aros yn bositif os ydynt yn colli eu swyddi ac – yn fwy pryderus – mae traean (34%) yn dweud y byddai colli eu swydd yn rhoi eu hiechyd meddwl mewn perygl.

Cyhoeddwyd y canfyddiadau heddiw yn rhan dau o Fynegai Ieuenctid Macquarie Ymddiriedolaeth y Tywysog (pdf, 2mb). Cyhoeddwyd rhan un yn Ionawr gan ddatgelu fod lles cyffredinol pobl ifanc yn y DU ar ei lefel isaf erioed, a bod y nifer o’r rhai hynny na sydd yn teimlo eu bod mewn rheolaeth o’u bywyd, wedi cynyddu mwy na thraean, o 28% yn ein harddodiad yn 2017 i 39% yn adroddiad 2018.

“Dylai ganu larymau i ni gyd fod pobl ifanc yn teimlo yn fwy anobeithiol am eu hiechyd meddwl nag erioed o’r blaen. Mae’n hanfodol fod y llywodraeth, elusennau a chyflogwyr ar draws y DU yn buddsoddi mwy mewn datblygu sgiliau pobl ifanc ac yn rhoi cyfleoedd iddynt ddatblygu gyrfaoedd boddhaus a chynaliadwy. Yn rhan annatod o hyn, dylid cael ymrwymiadau at fentrau sydd yn hyrwyddo lles meddwl positif, megis Amser i Newid, sydd yn credu diwylliant o fod yn agored, lle nad yw pobl ifanc yn teimlo eu bod yn gorfod wynebu problemau ar ben eu hunain. Gyda’n gilydd, rydym yn medru darparu’r cymorth ymarferol ac emosiynol sydd angen er mwyn sicrhau nad ydym yn colli’r genhedlaeth hon, gan ddechrau dadl genedlaethol ynglŷn â’r gyfran sydd ganddynt mewn cymdeithas ac yn ymrymuso unrhyw gyfraniadau positif sydd ganddynt.”

Dywedodd Nick Stace, Prif Weithredwr DU, Ymddiriedolaeth y Tywysog

Mae’r Ymddiriedolaeth y Tywysog wedi ymrwymo i gefnogi pobl ifanc i ddatblygu’r hyder i gyflawni eu potensial, ynghyd â’r cadernid sydd angen arnynt er mwyn mynd i’r afael gyda’r heriau yn effeithiol yn eu bywydau gwaith a phersonol.

Mae’r elusen yn darparu ystod o raglenni Cyflogadwyedd a Mentergarwch sydd wedi eu dylunio i roi hwb i hyder a sgiliau pobl ifanc mewn lleoliadau ar draws y DU ac mae hefyd yn darparu nifer gynyddol o wasanaethau drwy gyfrwng Ymddiriedolaeth y Tywysog Ar-lein.