“74% o bobl yn y DU yn teimlo eu bod wedi llethu neu’n methu ymdopi ar ryw bwynt yn y flwyddyn”

Mae arolwg ynglŷn straen sydd wedi ei gynnal ar draws y DU hefyd wedi canfod fod bron i dri chwarter o oedolion (74%) wedi teimlo ar ryw bwynt yn ystod y flwyddyn ddiwethaf eu bod wedi teimlo o dan gymaint o straen fel eu bod wedi eu wedi eu llethu neu’n methu ymdopi.

Roedd yr arolwg- a gomisiynwyd gan y Sefydliad Iechyd Meddwl – wedi canfod fod bron i draean o bobl (32%) wedi teimlo neu feddwl am gyflawni hunanladdiad yn sgil straen.

Yn y cyfamser, dywedodd un ym mhob chwech person (16%) eu bod wedi hunan-niweidio yn sgil teimladau o straen.
Comisiynwyd yr astudiaeth gan YouGov er mwyn lansio Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, sydd wedi ei chynnal gan y Sefydliad Iechyd Meddwl ers 2001. Dyma’r astudiaeth mwyaf cynhwysfawr o ran straen sydd wedi ei gynnal ar draws y DU gyda 4,619 o bobl yn cymryd rhan.

Mae’r astudiaeth wedi ei chynnwys mewn adroddiad newydd sydd wedi ei gyhoeddi heddiw gan y Sefydliad Iechyd Meddwl, Stress: are we coping?

Bydd canfyddiadau pellach o’r arolwg am effaith straen ar bobl ifanc yn cael eu cyhoeddi yn ddiweddarach yn yr wythnos. (Dydd Mercher 16eg Mai)

Dywedodd Cyfarwyddwr y Sefydliad Iechyd Meddwl Isabella Goldie: “Mae miliynau ohonom ar draws y DU yn profi lefelau uchel o straen ac mae’n niweidio ein hiechyd. Straen yw un o’r pif heriau o ran iechyd cyhoeddus ond nid yw’n cael ei ystyried yn rhywbeth sydd mor ddifrifol â phryderon iechyd corfforol.

“Mae straen yn ffactor sylweddol mewn problemau iechyd meddwl gan gynnwys gorbryder ac iselder. Mae hefyd yn gysylltiedig gyda phroblemau iechyd corfforol megis clefyd y galon, problemau gyda’n system imiwnedd, insomnia a phroblemau treulio.

“Fel unigolion, rhaid i ni ddeall yr hyn sydd yn achosi straen personol a dysgu pa gamau sydd angen cymryd er mwyn lleihau’r straen i ni ac eraill o’n cwmpas.

“Rhaid i ni newid hefyd ar lefel gymdeithasol. Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod cyflogwyr yn trin straen a phroblemau iechyd meddwl mor ddifrifol â diogelwch corfforol.

“Rydym hefyd am sicrhau bod diwrnodau lles yn cael eu rhoi i weithwyr yn y sector cyhoeddus fel modd i ni leihau’r pwysau ar y rhai sydd yn gweithio caletaf wrth ofalu amdanom.”