Uwchgynhadledd Gweinidogol cyntaf y byd ar iechyd meddwl i’w chynnal yn Llundain

Mae’r Ysgrifennydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol Jeremy Hunt wedi cyhoeddi mai’r DU fydd yn cynnal yr Uwchgynhadledd Gweinidogol Byd-eang cyntaf ar Iechyd Meddwl y mis Hydref hwn.

Bydd yr uwchgynhadledd yn ceisio helpu gwledydd i weithio gyda’i gilydd i gynyddu’r dystiolaeth ar gyfer triniaethau gwahanol, ac yn sicrhau bod systemau gofal iechyd o gwmpas y byd yn gwerthfawrogi iechyd meddwl gymaint ag iechyd corfforol.

Mae gweinidogion, academyddion blaenllaw, gwneuthurwyr polisi a chleifion o fwy na 30 gwlad wedi eu gwahodd i fynychu.
Mae disgwyl i’r uwchgynhadledd i helpu gwledydd i ddysgu o’i gilydd i ganfod ffyrdd di delio gyda materion megis stigma, gwahaniaethu a chyfraddau cynyddol o iselder a gorbryder ymhlith pobl ifanc.

Mae Mr Hunt hefyd wedi cyhoeddi lansiad Cynghrair Byd-eang o Hyrwyddwyr Iechyd Meddwl (Global Alliance of Champions on Mental Health) – ar y cyd gyda chymheiriaid o Awstralia a Chanada. Y nod yw annog arweinwyr gwleidyddol i gynyddu proffil iechyd meddwl, lleihau stigma a gweithio gyda’i gilydd ar draws mwy o ranbarthau.

Bydd tua 1 ym mhob 4 person yn profi problem iechyd meddwl ar ryw bwynt yn eu bywydau, ac erbyn 2020, mae Sefydliad Iechyd Meddwl y Byd yn amcangyfrif y bydd cyflyrau iechyd meddwl yn gyfrifol am tua 15% o’r holl achosion o afiechydon yn y byd.

Afiechyd meddwl yw’r achos mwyaf hefyd o allbwn economaidd coll, gyda’r gost i’r gymuned fyd-eang tua US$2.5 triliwn y flwyddyn ac mae disgwyl i hyn gynyddu i US$6 triliwn erbyn 2030.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol Jeremy Hunt: “Pan eich bod yn ystyried pa mor gyffredin yw’r afiechyd a’i effaith ar fywydau pobl, dyma un o heriau bydol mwyaf yr unfed ganrif ar hunain. Tan yn ddiweddar, nid yw wedi cael y fath broffil haeddiannol ar y llwyfan rhyngwladol.

“Rwy’n gobeithio y bydd yr Hyrwyddwyr Iechyd Meddwl a Lles, ynghyd â’r uwchgynhadledd hon, yn cynrychioli’r cam nesaf y mae miliynau o bobl o gwmpas y byd angen nawr. Gyda’n gilydd, byddwn yn cyflwyno lefel newydd o gydweithrediad rhwng cenedlaethol er mwyn gwella mynediad pobl at wasanaethau sydd yn seiliedig ar dystiolaeth a’n ceisio difa stigma a’r ffactorau eraill sydd yn gwaethygu’r argyfwng hon.”