Adroddiad yn awgrymu bod 74% o ofalwyr yng Nghymru wedi profi problemau iechyd meddwl o ganlyniad i ofalu

Mae ystadegau newydd gan adroddiad diweddaraf Carers UK, State of Caring 2018, yn datgelu fod 74% of o ofalwyr yng Nghymru yn dweud eu bod wedi profi afiechyd meddwl yn sgil eu rôl gofalu.

Mae’r ffigyrau yma yn dangos fod Cymru ychydig yn uwch na chyfartaledd y DU o 72% o ofalwyr yn profi materion iechyd meddwl, gydag ond 4% o ofalwyr yn y DU yn honni nad yw eu hiechyd meddwl wedi ei effeithio gan eu rôl gofalu. Mae 61% o ofalwyr yng Nghymru yn teimlo bod eu hiechyd corfforol wedi dirywio yn sgil eu rôl gofalu.

Yn ôl yr adroddiad, pobl sydd yn gofalu am blentyn anabl (81%), y rhai hynny sydd â chyfrifoldebau gofalu am blentyn na sydd yn anabl ac o dan 18 mlwydd oed (80%), a gofalwyr sydd yn cael trafferth yn cael dau ben llinyn ynghyd (80%) oedd y fwyaf tebygol i ddweud bod eu hiechyd meddwl a’u lles yn dioddef yn sgil eu rôl gofalu.

Mae’r cymorth sydd yn cael ei ddarparu gan ofalwyr di-dâl y DU gwerth tua £132 biliwn y flwyddyn, sydd yn fwy na chyllideb flynyddol y GIG yn Lloegr.

Mae Carers UK yn cynnal arolwg blynyddol o ofalwyr er mwyn ceisio deall cyflwr gofalu yn y DU bob blwyddyn. Eleni, roedd cyfanswm o 7,397 o bobl wedi rhannu eu profiadau ynglŷn â’r hyn a olygir i fod yn ofalwr a’r materion y maent yn wynebu fel rhan o’r rôl.

Rydych yn medru darllen yr adroddiad yma.