Cynnydd mewn sesiynau cwnsela gan Childline

Roedd Childline wedi cynnal 4,636 o sesiynau cwnsela am unigrwydd yn 2017/18 – cynnydd o 14% o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol. Roedd pobl ifanc wedi siarad gyda Childline am y problemau y maent yn wynebu o ran delio gyda theimladau o arwahanrwydd ac unigrwydd, a hynny yn sgil trafferthion iechyd meddwl, bwlio a’r defnydd o gyfryngau cymdeithasol.

Roed merched yn gyfrifol am 80% o’r sesiynau gyda rhai yn rhannu pryderon am:

– sgil-effeithiau niweidiol a ddaw o ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol
– sut y mae cymharu eu hunain ag eraill ar-lein yn gwneud iddynt deimlo eu bod yn cael eu hynysu mwy a mwy.

Dywedodd Almudena Lara, Pennaeth Polisi a Materion Cyhoeddus yr NSPCC: “Mae’r ffigyrau yma gan Childline yn dangos er nad ydym yn credu fod unigrwydd y rhywbeth sydd yn effeithio ar bobl ifanc, mae mwy a mwy o blant yn chwilio am gymorth am eu bod yn teimlo’n unig ac ar wahân.

“Eleni, roedd y Prif Weinidog wedi cyhoeddi strategaeth yn mynd i’r afael gydag unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol ac mae’r NSPCC yn annog y rhai hynny sydd yn rhan o’r tasglu yma i roi ystyriaeth i blant a sut y maent yn ymgysylltu gyda’r byd o’u cwmpas.”