Un ym mhob chwe pherson sydd â phroblemau ariannol yn meddwl am hunanladdiad

Mae ymchwil newydd gan Mental Health UK wedi canfod fod un ym mhob chwech person sydd wedi profi problemau iechyd meddwl (16%) hefyd wedi profi teimladau’n ymwneud â hunanladdiad yn sgil hyn.   

Mar arolwg gan YouGov o 2,000 o oedolion yn y DU wedi canfod fod chwarter o oedolion sydd wedi profi problemau ariannol (25%) yn dweud eu bod yn teimlo’n euog am eu problemau ariannol ac roedd 41% yn teimlo cywilydd. Tra bod llai na 3 ym mhob 10 (28%) yn gwrthod siarad am y problemau yma gydag unrhyw un, nid oedd hanner yr oedolion  (50%) yn gwybod ble i fynd am gymorth,

Mae hyn yn arwain at ymddygiad afiach. Mae pobl sydd wedi profi problemau ariannol wedi datgelu eu bod wedi yfed mwy o alcohol (15%) ac wedi ysmygu (13%) er mwyn ymdopi.

Roedd pobl wedi dechrau teimlo o dan straen (65%), yn orbryderus (62%), yn ddig (20%), wedi ynysu (23%) ac yn isel eu hysbryd (44%) o ganlyniad i’w pryderon ariannol.

Mae pryderon ariannol yn gyffredin gyda bron  i 3 ym mhob 10 (27%) o bobl wedi cael trafferth yn talu biliau neu’r rhent. Mae  Mental Health UK yn amcangyfrif fod pedair miliwn o bobl yn DU mewn peryg o brofi problemau iechyd meddwl yn sgil eu trafferthion ariannol.

Mae Mental Health UK yn cynnig gwybodaeth, cymorth a chyngor am ddim i unrhyw un sydd wedi eu heffeithio gan broblemau iechyd meddwl neu ariannol, a hynny drwy’r Gwasanaeth Iechyd Meddwl ac Arian.

Dywedodd Brian Dow, Rheolwr Gyfarwyddwr Mental Health UK: “Mae’r ffigyrau yma yn dangos y cylch dieflig sy’n cael ei chreu yn sgil problemau iechyd meddwl ac ariannol.

“Mae pobl yn teimlo cywilydd a’u bod wedi eu hynysu; nid ydynt yn gwybod ble i fynd am help. Maent yn ceisio  delio gyda theimladau o straen, dicter ac iselder ac mae hyn yn arwain at wneud pethau afiach megis ysmygu ac yfed. Wrth gwrs, mae hyn ond yn gwneud pethau yn waeth a dyma sut y mae pethau’n gwaethygu Fel y mae’r ymchwil yn dangos, mae hyn yn medru arwain at deimladau o hunanladdiad.

“Rydym am sicrhau bod mwy o bobl yn ymwybodol o’r cysylltiad rhwng trafferthion ariannol a  phroblemau iechyd meddwl, er mwyn eu helpu i adnabod pan eu bod yn cael problemau a mynd ati i estyn allan am help pan fydd angen.”

Dywedodd Chris Lynch o Gaer: “Dechreuodd fy mhroblemau o ran dyledion yr un pryd â’m problemau iechyd meddwl tra oeddwn yn y brifysgol. Roeddwn yn yfed tipyn a dechreuodd y dyledion gynyddu. Wrth i mi ddechrau gweithio, dechreuodd fy mhroblemau iechyd meddwl a’m dyledion waethygu. Ar un pwynt, roeddwn mewn dyled  o £30,000.

“Nid oeddwn yn credu y byddem yn byw digon hir i ad-dalu’r ddyled, ac felly nid oeddwn yn poeni am y ddyled. Wrth edrych yn ôl, byddai’n hawdd iawn i mi fod wedi bod yn ddigartref neu rhoi diwedd ar fy mywyd.”

Mae hanner oedolion Prydain sydd â phroblem dyled hefyd yn meddu ar broblem iechyd meddwl yn ôl y Sefydliad Polisi Arian ac Iechyd Meddwl. Mae problemau gyda dyledion yn cynyddu’r siawns o afiechyd meddwl – mae pobl sydd â phroblemau dyledion ddwywaith yn fwy tebygol o brofi iselder. Po fwyaf yw dyled person, yna mae’n fwy tebygol eu bod yn meddu ar broblem iechyd meddwl sylweddol.

 

Cefndir y Cyngor Iechyd Meddwl ac Arian 

Y Cyngor Iechyd Meddwl ac Arian yw’r gwasanaeth cyngor ar-lein cyntaf yn y DU sydd wedi ei ddylunio er mwyn eich helpu chi ddeall a rheoli eich iechyd arian a’ch iechyd meddwl.

www.mentalhealthandmoneyadvice.org