Iechyd meddwl yn y gweithle yn dod yn llai o dabŵ, yn ôl BCC ac Aviva

Mae bron i 30% o fusnesau wedi profi cynnydd yn y nifer o staff sydd yn treulio amser i ffwrdd o’r gwaith am resymau’n ymwneud gyda’u hiechyd meddwl, a hynny yn ôl arolwg gan un o’r prif fudiadau busnes, Siambrau Masnach Prydain, ac Aviva, cwmni yswiriant mwyaf y DU.

Mae un ym mhob tri (33%) o arweinwyr busnes hefyd wedi sylwi ar gynnydd yn y cyfnod amser o mae staff yn treulio i ffwrdd o’r gwaith am resymau iechyd meddwl.

Mae’r arolwg, sydd yn cynnwys mwy na 1,000 o arweinwyr busnes o bob rhanbarth a chenedl yn y DU, yn awgrymu fod cwmnïau yn fwy ymwybodol nag erioed o bryderon iechyd meddwl yn y gweithle ac mae’r pwnc yn dod yn llai o dabŵ ymhlith cyflogwyr a gweithwyr fel ei gilydd.

Mae’r canfyddiadau yn awgrymu fod cyflogwyr yn cefnogi staff sydd âphroblemau iechyd meddwl, a hynny o adolygu llwyth gwaith unigolion (36%) ac opsiynau gweithio hyblyg (35%), i drefnu cwnsela ar gyfer staff (20%) a hyfforddiant i reolwyr fel eu bod yn medru cefnogi staff yn well (18%).

Fodd bynnag, mae’r arolwg hefyd yn canfod y gallai cwmnïau fod yn gwneud mwy. Roedd bron i hanner o’r rhai hynny a holwyd (49%) yn dweud nad ydynt yn cynnig cymorth iechyd galwedigaethol i’w staff gan gyrff allanol ac nid oedd 10% yn ymwybodol o’r cymorth sydd ar gael.

Dywedodd Rheolwr Gyfarwyddwr Siambrau Masnach Prydain, Adam Marshall:

“Wrth i’r byd gwaith newid, mae’n gwbl hanfodol fod arweinwyr busnes yn talu mwy o sylw i iechyd a lles eu gweithwyr – yn enwedig mewn cyfnod pan mae cwmnïau yn wynebu heriau sylweddol megis canfod a chadw gafael ar y staff sgilgar sydd angen arnynt.

“Tra bod llwyth o gwmnïau yn fwy ymwybodol o bryderon iechyd meddwl ac yn gweithredu ar hyn, mae gormod o fusnesau dal yn anwybyddu’r pwnc, ac mae hyn yn tanseilio cynhyrchiant, morâl a lles cyffredinol. Ein neges heddiw yw nad yw hi’n dderbyniol mwyach i gwmnïau i anwybyddu iechyd meddwl yn y gweithle a rhaid i bob un cwmni wella eu perfformiad yn hyn o beth.

“Nid yw mynd i’r afael gyda phryderon iechyd meddwl yn golygu y bydd rhaid gwario’n ddiddiwedd. Mae adolygu llwythi gwaith, ystyried arferion gweithio hyblyg a gwella sgiliau rheolwyr yn fesurau syml sydd yn medru helpu pob un cwmni i adeiladu gweithlu mwy hapus a chynhyrchiol.”