Hanner o’r gweithwyr wedi profi problemau iechyd meddwl yn eu swyddi presennol

Mae astudiaeth sylweddol i les yn y gweithle gan yr elusen iechyd meddwl Mind wedi datgelu fod problemau iechyd meddwl yn y gweithle yn gyffredin gyda bron i hanner  (48 y cant) o’r holl bobl sydd wedi cymryd rhan yn yr arolwg yn dweud eu bod wedi profi problem iechyd meddwl  yn eu swyddi presennol.

Mae’r arolwg o fwy na 44,000 o weithwyr hefyd wedi datgelu mai ond hanner y bobl hynny a oedd wedi profi problemau iechyd meddwl sydd wedi siarad gyda’u cyflogwyr am hyn, gan awgrymu fod gymaint ag un ym mhob pedwar o weithwyr yn y DU yn cael trafferth wrth geisio ymdopi mewn distawrwydd.

Mae’r canfyddiadau yma yn cael eu cyhoeddi wrth i ‘borth’ newydd Mental Health at Work ‘gael ei lansio  gan EUB Dug Caeredin. Mae Mind, gyda chefnogaeth gan The Royal Foundation, Heads Together ac 11 mudiad arall, wedi creu’r porth cyntaf ar draws y DU fel adnodd am ddim i gyflogwyr a chydweithwyr.  Mae’r porth yn dwyn ynghyd gwybodaeth, cyngor, adnoddau a hyfforddiant y mae gweithleoedd yn medru eu defnyddio er mwyn gwella lles a rhoi’r gefnogaeth iechyd meddwl i weithwyr sydd angen arnynt.

Mae dadansoddiad manwl o’r arolwg wedi datgelu fod cynnig cymorth priodol i reolwyr yn medru gwneud gwahaniaeth sylweddol. Mae rheolwyr sydd yn teimlo bod eu cyflogwyr yn cefnogi eu hiechyd meddwl, neu’n adeiladu eu sgiliau er mwyn cefnogi aelodau o’r tîm gyda’u problemau iechyd meddwl, yn fwy tebygol o deimlo’n hyderus yn hyrwyddo lles y staff.

O’r herwydd, mae hyder yn y rheolwyr yn dylanwadu ar a yw weithiwr yn fodlon datgelu pethau. Mae’r staff hynny sydd yn credu bod eu rheolwr yn cefnogi eu hiechyd meddwl neu’n medru sylwi ar arwyddion fod rhywun yn cael trafferth, yn fwy tebygol o ddweud eu bod yn fwy abl i drafod eu hiechyd meddwl yn y gweithle.

Mewn stori ar wahân heddiw, mae ymchwil gan y CBI wedi canfod fod dau ym mhob tri (63 y cant) o fusnesau yn ystyried iechyd a lles fel y mater pwysicaf un, ond roedd llawer yn ei chanfod hi’n anodd i gymryd camau ymarferol am eu bod yn ansicr am yr hyn sydd yn llwyddo. Mae cyflogwyr yn ystyried iechyd meddwl a lles fel rhywbeth mwy difrifol ond maent angen yr adnoddau a’r gefnogaeth er mwyn eu helpu i wneud hyn.

Dywedodd Paul Farmer, Prif Weithredwr Mind: “Rydym yn falch iawn i fod yn rhan o’r gwaith hwn sydd yn cynnig y cyfle i ddod i un man i rywun sydd yn ceisio gwella lles iechyd meddwl yn y gweithle a chefnogi staff sydd â phroblemau iechyd meddwl. Rydym yn gwybod fod cyflogwyr am wneud mwy ac yn dechrau ystyried iechyd meddwl fel blaenoriaeth, ond nid ydynt yn gwybod ble i ddechrau.  Bydd porth ar-lein newydd Mental Health in the Workplace yn newid hyn.

“Dros y blynyddoedd diwethaf, mae cyflogwyr wedi dechrau trin lles staff yn fwy difrifol ac rydym yn gwybod fod llawer yn gwneud gwaith gwych ynghylch iechyd meddwl yn y gweithle. Mae’n amser erbyn hyn am newid sylweddol ynglŷn â’r ffordd yr ydym yn meddwl am iechyd meddwl yn y gweithle. Rhad i bob cyflogwr i wneud hyn yn ffocws a chefnogi eu staff.

“Wrth i gyflogwyr gefnogi eu rheolwyr, mae’n amlwg fod hyn yn medru gwneud gwahaniaeth mawr i’r mudiad cyfan. Mae’r porth yn rhoi’r teclynnau i reolwyr sydd angen arnynt.

“Mae hyd yn oed newidiadau bychain i bolisïau, dulliau a diwylliant yn y gweithle, yn medru gwneud gwahaniaeth mawr i iechyd meddwl pobl o’n cwmpas. Nid oes ots beth yw maint eich gweithle, ac nid oes ots ble ydych yn gweithio, mae Mental Health at Work yn medru eich helpu chi ganfod yr hyn sydd angen arnoch er mwyn dechrau neu barhau ar eich taith i les gwell yn y gweithle i bawb.”