Samariaid yn croesawu’r gostyngiad yn y nifer o ddynion sydd yn cyflawni hunanladdiad

Mae ffigyrau sydd wedi eu cyhoeddi heddiw gan  y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) yn dangos fod y nifer o ddynion sydd yn cyflawni hunanladdiad ar ei lefel isaf mewn deng mlynedd ar hugain.

Roedd gyfradd hunanladdiad yn 2017 ar gyfer dynion yn y DU yn 15.5 ymhlith pob 100,000 o’r boblogaeth, yn cynrychioli 4,382 achos o hunanladdiad. Dyma’r gyfradd isaf ers  1981. Fodd bynnag, mae dynion dal teirgwaith yn fwy tebygol o gyflawni hunanladdiad na menywod.

Roedd yna 1,439 o fenywod wedi cyflawni hunanladdiad yn 2017, gyda’r gyfran yn parhau’n weddol sefydlog ar tua 4.9 ymhlith pob 100,000 o’r boblogaeth.

Dywedodd Prif Weithredwr y Samariaid Ruth Sutherland: “Nid yw hunanladdiad yn anochel, ac mae modd ei atal. A phan mae rhywun yn lladd ei hun, mae bywydau pawb sydd yn weddill yn cael ei chwalu.

“Mae’n galonogol i weld gostyngiad yn y nifer o ddynion sydd yn cyflawni hunanladdiad. At hyn, mae lleihau’r stigma o ran iechyd meddwl i ddynion ac annog dynion i fod yn fwy agored a pharod i ofyn am help wedi helpu. Ond os oes un person marw yn sgil hunanladdiad, mae hyn yn ormod.”