Cynnydd yn y nifer o achosion PTSD tebygol ymhlith cyn-filwyr Prydeinig

Mae ymchwil newydd gan  King’s College, Lludnain yn awgrymu fod brwydrau yn Irac ac Affganistan o bosib wedi arwain at gynnydd yn y gyfradd debygol o Anhwylder Straen Wedi Trawma (PTSD) ymhlith aelodau o Luoedd Arfog y Deyrnas Unedig.

Mae’r canlyniadau, sydd wedi eu cyhoeddi heddiw yn British Journal of Psychiatry , yn amcangyfrif fod y gyfradd gyffredinol o  PTSD tebygol ymhlith aelodau cyfredol a chyn-aelodau o’r lluoedd arfog yn  6% yn 2014/16, o gymharu gyda 4% yn 2004/6. Mae’r astudiaeth hefyd wedi canfod fod y gyfradd o gamddefnyddio alcohol wedi disgyn o 15% yn 2004/6 i 10% yn 2014/16.

Mae astudiaethau sylweddol yn diystyru asesiadau clinigol unigol ar gyfer  PTSD, ac felly, roedd y sawl a fu’n cymryd rhan yn cael eu hystyried o brofi PTSD tebygol os oeddynt wedi sgorio 50 neu fwy ar yr holiadur rhestr wirio  PTSD, yn unol gyda’r safonau ymchwil rhyngwladol.

Mae’r cynnydd yn y gyfradd o PTSD tebygol wedi ei brofi gan amlaf gan gyn-aelodau o’r lluoedd arfog a ddanfonwyd i Irac ac Affganistan. Ymhlith y rhai a ddanfonwyd i’r gwledydd yma, mae’r gyfradd o PTSD tebygol ymhlith cyn-filwyr  yn 9%, o gymharu gyda 5% o’r cyn-filwyr nad oedd wedi eu danfon i’r gwledydd yma. Mae’r gyfradd o PTSD tebygol  ymhlith aelodau cyfredol o’r lluoedd arfog yn 5%, sydd yn agos i’r gyfradd o PTSD ymhlith y boblogaeth yn gyffredinol.

Dywedodd y prif awdur Dr Sharon Stevelink, o’r Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience (IoPPN): ‘Am y tro cyntaf, rydym wedi cadarnhau fod y risg o PTSD i gyn-filwyr a ddanfonwyd i ryfel yn uwch o lawer na’r risg i’r rhai hynny sydd dal yn gwasanaethu. Tra bod y cynnydd hwn ymhlith cyn-filwyr yn bryder, nid yw pob cyn-filwr wedi ei ddanfon i frwydro, ac fel arfer, dim ond un ym mhob tri sydd wedi ei ddanfon i frwydro fel arfer.’

Ymhlith cyn-aelodau o’r lluoedd arfog a ddanfonwyd i frwydro yn Irac neu Affganistan,  roedd 17% wedi dangos symptomau a oedd yn awgrymu  PTSD tebygol o gymharu â’r 6% of o’r rhai hynny a ddanfonwyd yno at ddibenion cymorth megis darparu help meddygol,  logisteg, signalau a chriwiau awyr.

Mae’r canfyddiadau o drydedd ran o astudiaeth sylweddol sydd yn cael ei chynnal gan y King’s Centre for Military Health Research, sydd wedi bod yn gweithio ar hyn ers 2003 ac mae’n cael ei ariannu gan y Weinyddiaeth Amddiffyn. O’r  8093 sydd wedi cymryd rhan yn y drydedd rhan, roedd 2% wedi eu danfon i Irac neu  Affganistan.