Sefydliad Wolfson yn lansio menter iechyd meddwl gwerth £10 miliwn

Mae’r Sefydliad Wolfson wedi cyhoeddi cystadleuaeth gyllido sydd yn werth £10 miliwn er mwyn ariannu ymchwil i wella’r ddealltwriaeth a’r driniaeth sy’n cael ei rhoi i gyflyrau iechyd meddwl.

Mae prifysgolion a mudiadau ymchwil yn y DU yn gymwys i wneud cais (yn unigol neu ar y cyd ag eraill) ac mae’n debygol y bydd dyfarniadau unigol yn cael eu gwneud. Tra bod y rhan fwyaf o ymchwil yn awgrymu fod y gyfradd o afiechyd meddwl yn cynyddu, mae’r elusen ymchwil, MQ, yn adrodd fod ymchwil y maes hwn ond yn derbyn 5.8 % o gyllideb iechyd meddwl y DU.

Mae Wolfson yn elusen sydd yn rhoi grantiau i gefnogi a hyrwyddo ardderchowgrwydd ar draws ystod eang o feysydd iechyd, addysg a gwyddoniaeth ac mae’n dwyn ynghyd panel o arbenigwyr rhyngwladol mewn iechyd meddwl sydd yn gweithio y tu hwnt i’r DU er mwyn adolygu’r cynigion.

Mae ceisiadau yn medru gwneud cais am:

> Arian ar gyfer cadeiriau neu swyddi a chostau rhaglenni am hyd at 5 mlynedd

> Denu talent allweddol yn y maes i weithio yn y DU

> Hyfforddi ymchwilwyr clinigol yn gynnar yn eu gyrfaoedd

> Cyfleusterau neu offer ymchwil newydd

Dylai’r ymchwil ffocysu ar orbryder ac iselder, a bydd sylw penodol yn cael ei roi i gynigion sydd yn ymwneud ag iechyd meddwl i’r glasoed ynghyd ag eraill sydd yn dysgu o’r profiad sydd i’w ganfod ym meysydd eraill o feddyginiaeth.

Dywedodd Paul Ramsbottom, Prif Weithredwr Sefydliad Wolfson, “Mae’n anodd gorbwysleisio’r trallod sydd yn cael ei achosi gan afiechyd meddwl – i unigolion a’u teuluoedd, gydag effaith andwyol ehangach ar yr economi a’r gymdeithas.  Rydym yn gyffrous i alw am geisiadau mewn maes ymchwil na sydd wedi derbyn digon o arian yn y gorffennol. Mae yna drafodaeth genedlaethol heb ei hail ar hyn o bryd am achosion a sgil-effaith afiechyd meddwl. Rydym wedi dymuno diffinio’r Fenter yn ddigon eang er mwyn caniatáu sefydliadau ymchwil i amlinellu eu gweledigaethau eu hunain ynglŷn â’r modd y byddent yn gwario’r  £10 miliwn er mwyn creu’r effaith fwyaf.”

Dylai sefydliadau sydd am wneud cais o’r fenter iechyd meddwl newydd gan Sefydliad Wolfson Foundation e-bostio amlinelliad o ddisgrifiad y cynnig  i’r Sefydliad Wolfson erbyn dydd Gwener, 11 Ionawr 2019.