Adroddiad Stonewall yn datgelu sgil-effeithiau iechyd meddwl gwahaniaethu ar iechyd pobl LGBT

Mae ymchwil newydd gam Stonewall, prif elusen Prydain ar gyfer cydraddoldeb i bobl lesbiaid, hoyw, deurywiol a thrawsryweddol, wedi amlygu lefelau uchel o afiechyd meddwl ymhlith  pobl LGBT, a hynny o’u cymharu gyda’r boblogaeth gyffredinol. Mae astudiaeth Stonewall hefyd wedi amlygu lefel uchel o gasineb a thriniaeth annheg sydd yn cael ei wynebu gan nifer o bobl LGBT wrth iddynt dderbyn gwasanaethau gofal iechyd.

Mae’r ymchwil, sydd yn seiliedig ar bleidlais YouGov o fwy na 5,000 o bobl LGBT, wedi dangos fod bron i hanner y bobl LGBT (52 y cant) wedi profi iselder yn y flwyddyn ddiwethaf, gyda bron i dri ym mhob pump (61 y cant) wedi profi gorbryder. Mae hyn yn cymharu gydag un ym mhob chwe oedolyn yn Lloegr sydd wedi profi problem iechyd meddwl cyffredinol, megis gorbryder ac iselder, a hynny yn ôl Mind.

Mae profiadau o gam-drin a gwahaniaethu yn erbyn pobl LGBT ar y stryd, yn y cartref ac yn y gwaith hefyd yn arwain at gynnydd sylweddol yn y risg o afiechyd meddwl. Roedd dau draean o bobl LGBT sydd wedi dioddef trosedd casineb  (69 y cant) wedi profi iselder tra bod tri ym mhob pedwar (76 y cant) wedi son iddynt ddioddef pyliau o orbryder.

Mae’r sefyllfa yn destun pryder gwirioneddol ymhlith pobl drawsryweddol. Yn y 12 mis diwethaf yn unig, roedd mwy na un ym mhob deg person trawsryweddol (12 y cant) wedi ceisio lladd eu hunain, a hynny o’i gymharu gyda dau y cant o bobl LGBT na sydd yn bobl drawsryweddol. Roedd bron i hanner y bobl drawsryweddol (46 y cant) wedi meddwl am gyflawni hunanladdiad.

Mae bron i un ym mhob pedwar o gleifion (23 y cant) wedi clywed sylwadau negatif am bobl  LGBT gan staff gofal iechyd meddwl tra’n derbyn gwasanaethau. Dywedodd un ym mhob saith o bobl LGBT (14 y cant) eu bod wedi osgoi derbyn triniaeth yn gyfan gwbl am eu bod yn poeni am y gwahaniaethu y byddant yn wynebu.

O blith y sawl sydd yn chwilio am gefnogaeth, mae un ym mhob wyth (13 y cant) wedi profi rhyw fath o driniaeth anghyfartal; gan aelod o staff gofal iechyd, a hynny am eu bod yn LGBT. Roedd chwarter o bobl LGBT (25 y cant) wedi wynebu diffyg dealltwriaeth o’u hanghenion iechyd penodol, sef ffigwr sydd yn cynyddu i  62 y cant ar gyfer cleifion trawsryweddol.

Ar sail yr adroddiad hwn, mae Stonewall yn galw am hyfforddiant gwell i holl staff iechyd a gofal cymdeithasol, gyda chanllawiau penodol ar sut i ddiwallu anghenion LGBT.

Dywedodd Paul Twocock, Cyfarwyddwr Ymgyrchoedd, Polisi ac Ymchwil yn Stonewall: ‘Ni ddylai fod yn lesbiaid, hoyw, deurywiol neu drawryweddol olygu eich bod mewn mwy o risg o brofi iechyd meddwl gwaeth neu’n gorfod disgwyl triniaeth anghyfartal gan wasanaethau gofal iechyd ym Mhrydain heddiw. Yn anffodus, mae’r adroddiad yma yn dangos fod hyn dal yn wir i lawer o bobl heddiw.

‘Er gwaetha’r cynnydd rhagorol sydd wedi ei wneud gan unigolion a sefydliadau ymroddedig, mae’r darlun o iechyd  LGBT dal yn druenus – yn feddyliol ac yn gorfforol – yn 2018. Mae hanner pobl LGBT (52 y cant) wedi profi iselder tra bod tri ym mhob pump (61 y cant) wedi profi cyfnodau o orbryder.’

Darllenwch yr adroddiad llawn yma –  LGBT in Britain Health .