Anrhydedd Cynnwys y Cyhoedd ar gyfer NCMH-PÂR

Mae ymagwedd gydweithredol y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl (NCMH) tuag at gynnwys y cyhoedd mewn ymchwil wedi cael ei chydnabod a’i dathlu yng Nghynhadledd Flynyddol Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, yng Nghaerdydd.

Cafodd y grŵp, Partneriaethau mewn Ymchwil (PÂR) yn NCMH ei gyhoeddi’n enillydd Gwobr Cynnwys y Cyhoedd 2018.

Mae PÂR yn dod ag aelodau o’r cyhoedd sydd wedi profi problemau iechyd meddwl ynghyd, ac mae’n eu cynnwys yn weithredol mewn ymchwil yng Nghymru. Mae ymchwilwyr hefyd yn gallu manteisio ar safbwyntiau unigryw defnyddwyr y gwasanaethau a gofalwyr.

Gwnaeth yr Athro Ian Jones, Cyfarwyddwr NCMH, sylw ar y wobr: “Mae gwrando ar brofiadau go iawn yn sail i bopeth yr ydym yn ei wneud yn NCMH. Rydym yn credu bod ymchwil yn fwyaf llwyddiannus os oes partneriaeth go iawn rhwng academyddion, clinigwyr, ac yn bwysicaf oll, y rhai sy’n arbenigwyr oherwydd eu profiadau.

“Rydym yn cydnabod, fodd bynnag, nad yw hyn yn hawdd. Felly, rydym yn hynod falch o’r gwaith caled y mae’r grŵp PÂR wedi’i wneud ac o’i gynnydd. Rydym wrth ein boddau i ni gael y gydnabyddiaeth hon gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Mae mwy o waith i’w wneud o hyd, ond mae’r wobr hon yn arwydd da ein bod ni ar yr hynt iawn, gyda’n gilydd.”

Meddai Alan Meudell, arweinydd lleyg PÂR yn ne Cymru, “Byddai wedi bod yn hawdd i NCMH gefnogi PÂR fel grŵp unigol. Fodd bynnag, maent wedi ymgorffori PÂR yn strwythur NCMH ac maent wedi hyrwyddo ei ddatblygiad yn grŵp i Gymru gyfan. Maent wedi hyrwyddo PÂR yn eang ac wedi helpu i ddatblygu clinigau ymchwil PÂR, sydd o fudd i ymchwilwyr, defnyddwyr y gwasanaeth a gofalwyr.”

Meddai Barbara Moore, Uwch Reolwr Cynnwys ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd yn Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, “Gwnaeth cyflwyniad PÂR gryn argraff ar banel y beirniaid. Roeddent yn gallu dangos sut roedd y grŵp wedi esblygu a chynnwys y rheini â phrofiad go iawn o broblemau iechyd meddwl, sut mae’r grŵp yn gweithio gydag ymchwilwyr ar draws Cymru a sut mae’n mynd i’r afael â’r holl gylch ymchwil. Roedd hyn yn cynnwys pethau fel cynnal cymorthfeydd i ymchwilwyr a mynd i ddigwyddiadau lledaenu gwybodaeth.”

Bydd NCMH yn cynnal digwyddiadau lansio swyddogol PÂR ym Mangor ar 19 Tachwedd ac yng Nghaerdydd ar 26 Tachwedd. Byddant yn gwahodd academyddion a chlinigwyr sy’n gweithio ym maes iechyd meddwl ledled Cymru i ddysgu mwy am fanteision cynnwys y cyhoedd yn eu hymchwil a rhoi’r cyfle iddynt gwrdd ag aelodau’r grŵp.

Hefyd, mae’r digwyddiadau ar agor i bobl sydd wedi profi problemau iechyd meddwl ac sy’n ymddiddori mewn dysgu sut gallant ddefnyddio eu profiadau er mwyn helpu i lunio ymchwil iechyd meddwl yng Nghymru yn y dyfodol.

Cofrestwrch