“Mwy na dwy filiwn o bobl yn y DU yn gorfod cyfyngu eu gwaith yn sgil iechyd meddwl gwael, gyda llawer yn mynd i ddyled yn sgil hyn”

Mae ymchwil newydd sydd wedi ei gyhoeddi gan y Sefydliad polisi Arian ac Iechyd Meddwl wedi canfod fod  2.3 miliwn o bobl yn y DU yn profi problemau iechyd meddwl ar hyn o bryd, sydd yn effeithio ar faint o waith cyflogedig y maent yn medru ei wneud, gyda llawer yn profi caledi ariannol difrifol yn sgil hynny.

Mae’r ymchwil, sydd yn cael ei gefnogi gan Aviva, wedi canfod fod nifer o bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl mewn peryg o gael eu gadael yn ddigartrefedd, methu talu biliau neu’n mynd heb fwyd yn sgil trafferthion ariannol sydd yn cael eu hachosi gan absenoldeb o’r gwaith yn sgil salwch. Mae’r trafferthion ariannol yma wedyn yn gwaethygu problemau iechyd meddwl ac mae’n cymryd mwy o amser i wella, gan roi cychwyn ar gylch dieflig, gyda llawer yn canfod eu hunain yn rhy sâl i weithio ac yn rhy dlawd i beidio gweithio.

Mae’r dadansoddiad newydd o ddata cynrychioliadol cenedlaethol hefyd wedi canfod fod pobl sydd yn profi iechyd meddwl gwael ddwywaith yn fwy tebygol o ddweud eu bod wedi rhoi’r gorau i’w swydd yn sgil rhesymau iechyd, a hynny o’i gymharu gyda phobl sydd â materion iechyd eraill.

Mae’r Sefydliad Polisi Arian ac Iechyd Meddwl yn galw heddiw am newidiadau sydd yn cynnwys:

  • Cynyddu hyblygrwydd o ran tâl salwch er mwyn caniatáu absenoldeb salwch ataliol, rhan amser yn ogystal â dychwelyd i’r gwaith dros gyfnod
  • Cynyddu’r lefel o Lwfans Cymorth Cyflogaeth (neu’r elfen ‘gallu cyfyngedig i weithio’ o’r Credyd Cynhwysol) sydd yn cael ei dalu yn ystod y cyfnod asesu 13 wythnos i’r un lefel â’r Tal Salwch Statudol, a hynny er mwyn osgoi’r sioc o ran incwm o £20 sydd yn cael ei wynebu gan bobl sydd yng nghanol cyfnod o absenoldeb yn sgil salwch ac yn symud i fudd-daliadau wrth iddynt gyrraedd diwedd eu tâl salwch.
  • Cynyddu’r mynediad at ffyrdd o ddiogelu incwm, yn enwedig i bobl sydd eisoes yn meddu ar gyflyrau.

 

Wrth wneud sylw, dywedodd Helen Undy, Cyfarwyddwr y Sefydliad Polisi Arian ac Iechyd Meddwl: “I filoedd o bobl yn y DU, mae diwrnodau salwch yn rhywbeth nad ydynt yn medru fforddio. Mae llawer sydd â phroblemau iechyd meddwl yn teimlo yn rhy sâl i weithio ond yn rhy dlawd i fethu gweithio – gan orfod dewis rhwng niweidio eu hiechyd meddwl drwy weithio neu niwed i’w sefyllfa ariannol drwy gymryd amser i wella.

“Mae’n gylch dieflig, sydd yn arwain at nifer o bobl yn gadael y gweithle yn llwyr. Rydym am weld y llywodraeth a chyflogwyr yn cymryd camau er mwyn gwella tâl salwch, mynediad at fudd-daliadau a ffyrdd eraill o ddiogelu incwm, fel nad yw diagnosis iechyd meddwl yn golygu’r cam cyntaf allan o’r gweithlu.”

Darllenwch yr ymchwil llawn yma.