Po fwyaf yw eich salwch iechyd meddwl, yna byddwch yn aros yn fwy hir am ofal, yn ôl adroddiad beirniadol newydd gan yr elusen Rethink Mental Illness

Po fwyaf yw eich salwch iechyd meddwl, yna byddwch yn aros yn fwy hir am ofal, yn ôl adroddiad beirniadol newydd gan yr elusen Rethink Mental Illness

Mae pobl sydd â chyflyrau gydol oes, difrifol a  chymhleth fel sgitsoffrenia ac anhwylder personoliaeth ymylol yn aros ar gyfartaledd am 14 wythnos am asesiad, gan adael rhai ohonynt yn teimlo eu bod am gyflawni hunanladdiad.

Roedd yr adroddiad, sydd yn dwyn y teitl, Right Treatment, Right Time, wedi ei gyhoeddi ar 19 o Dachwedd ac yn amlinellu’r broblem a’r datrysiad, a hynny yn ôl y sawl sydd wedi eu heffeithio a’r gweithwyr proffesiynol ar lawr gwlad.

Mewn arolwg a gynhaliwyd gan Rethink Mental Illness gyda 1,602 o bobl sydd ag afiechyd meddwl neu’n gofalu am rywun ag afiechyd meddwl:

  • nid oedd 28% wedi eu hatgyfeirio at wasanaeth priodol gan y Meddyg Teulu
  • nid oedd 56% wedi derbyn triniaeth o fewn amser priodol
  • roedd 51% wedi canfod nad oeddynt wedi derbyn triniaeth am gyfnod digonol a phriodol o ran hyd amser
  • roedd 20% o bobl yn dweud eu bod wedi meddwl am hunanladdiad yn dilyn triniaeth annigonol ar gyfer eu cyflyrau iechyd meddwl.

 

Dywedodd Kay, a oedd wedi cymryd rhan yn yr arolwg: “Rwyf wedi bod mewn adferiad ers 2013 ac rwyf yn flinedig erbyn hyn ac yn meddwl am hunanladdiad. Rwyf angen cwnsela, rhywun i siarad ag e’ heb iddynt fy meirniadu, ond dywedwyd wrthyf nad yw cwnselwyr am ddelio gyda phobl sydd â diagnosis tebyg i mi, sef anhwylder personoliaeth ymylol. Rwyf yn cael trafferth gyda chael fy ngwrthod ac unigrwydd fel y mae pethau eisoes. Mae hyn yn gwneud i mi ystyried hunanladdiad ac ymdeimlad o fod wedi marw ar y tu mewn.”

Dywedodd Brian Dow, dirprwy Brif Weithredwr Rethink Mental Illness: “Yr hyn yr ydym am weld yw’r driniaeth gywir ar yr adeg gywir ond yr hyn sydd yn digwydd yn rhy aml yw bod y driniaeth yn anghywir, ac yn rhy hwyr. Mae miloedd o bobl mewn sefyllfaoedd dybryd bob blwyddyn ond mae’n rhaid i ni ddelio gyda rhestrau aros hir, biwrocratiaeth a diffyg difrifol o ran dewis eu gofal. Y canlyniad yw bod gormod lawer o bobl yn profi argyfwng cyn dechrau derbyn help.”

Ewch os gwelwch yn dda i wefan Rethink Mental Illness er mwyn darllen yr adroddiad yn llawn.