Menter newydd gan Diverse Cymru yn ceisio gwella cymhwysedd diwylliannol ym maes iechyd meddwl

Roedd menter newydd, sef y cyntaf o’i math yn y DU ac sydd yn ceisio gwella cymhwysedd diwylliannol mewn gwasanaethau iechyd meddwl, iechyd a gofal cymdeithasol, wedi ei lansio  gan yr Ysgrifennydd Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol,  Vaughan Gething, yr Aelod Cynulliad ar 11 Hydref.

Mae’r BME Mental Health Workplace Good Practice Certification Scheme wedi ei ddatblygu gan yr elusen cydraddoldeb Diverse Cymru, ac wedi ei gymeradwyo gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru ac wedi ei ddilysu yn annibynnol gan UKIED. Mae wedi ei ddylunio ar gyfer gweithwyr proffesiynol sydd yn gweithio o fewn cymunedau BME yng Nghymru, mewn ymdrech i wella hygyrchedd ac ansawdd gwasanaethau iechyd meddwl, iechyd meddwl a gofal cymdeithasol.

 

Mae’r fenter yn seiliedig ar bractis a thystiolaeth ac yn darparu’r offer a’r adnoddau sydd angen er mwyn ymarferwyr i ddarparu gwasanaeth sydd yn ddiwylliannol briodol ac yn mynd i’w helpu i asesu a mesur, blwyddyn ar ôl blwyddyn, pa mor gymwys yw’r gwasanaethau sydd yn cael eu darparu.

Mae’r fenter wedi ei chefnogi yn ariannol gan Lywodraeth Cymru fel rhan o Adran  64 o’r Grantiau Iechyd Meddwl Trydydd Sector 2018-2021 ar gyfer prosiectau sydd yn cefnogi pobl ag afiechyd meddwl ar draws Cymru.

Dywedodd Suzanne Duval, Rheolwr Iechyd Meddwl BME yn Diverse Cymru: “Mae ymchwil wedi dangos fod pobl BME yn llai tebygol o chwilio am gefnogaeth iechyd meddwl yn gynnar yn sgil rhwystrau diwylliannol, mwy o broblemau yn cael mynediad at wasanaethau a’n delio gyda systemau iechyd meddwl, ac felly, maent yn cael mynediad at wasanaethau dipyn hwyrach pan fydd eu problemau yn fwy difrifol.

“Dros y blynyddoedd diwethaf, rwyf wedi gweld  nifer o weithiau sut y mae newidiadau syml yn medru gwneud byd o wahaniaeth i’r sawl sydd yn ceisio cael mynediad at wasanaethau iechyd meddwl, iechyd a gofal cymdeithasol, ac rwyf wrth fy modd fod Coleg Brenhinol y Seiciatryddion wedi cymeradwyo hyn, ein gwaith partneriaeth gyda’r  KIED a’r cyllid a’r gefnogaeth gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y fenter arloesol hon.

“Mae ymchwil wedi dangos mai  priodoldeb diwylliannol o bosib  yw’r ffactor bwysicaf o ran cael mynediad at wasanaethau ymhlith cymunedau BME. Mae datblygu gwasanaethau sydd yn gymwys mewn cyd-destun diwylliannol yn cynnig nifer o fanteision i fudiadau, cleifion a chymunedau.”

Roedd yr Ysgrifennydd Cabinet ar gyfer Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cefnogi’r farn hon, gan ddweud: “Mae cymunedau lleiafrifoedd ethnig weithiau yn medru profi problemau wrth gael mynediad at ofal iechyd priodol ac nid ydynt yn ymwybodol o’r gwasanaethau y maent yn gymwys i’w derbyn  Mae’r Cynllun  Ardystio yn mynd i gynorthwyo mudiadau iechyd meddwl ac ymarferwyr i sicrhau eu bod yn datblygu gwasanaethau sydd yn briodol mewn cyd-destun diwylliannol er mwyn gwella mynediad at wasanaethau iechyd meddwl ymhlith cymunedau lleiafrifoedd ethnig.”

Wrth fynegi ei gefnogaeth at y cynllun, dywedodd yr Athro Keith Lloyd, Cadeirydd Coleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru: “Mae Diverse Cymru yn darparu cymorth gwerthfawr i wasanaethau iechyd meddwl y GIG, drwy ddarparu llais a chefnogaeth i bobl o gymunedau  BME yng Nghymru. Nod yr adnoddau hyn yw helpu gweithwyr gofal iechyd proffesiynol drwy gynnig technegau ac ymyriadau perthnasol pellach er mwyn datblygu gwasanaethau sydd yn gymwys yn ddiwylliannol ac yn canolbwyntio ar y cleifion.”

Yr elusen iechyd meddwl Hafal oedd y mudiad sector elusennol cyntaf i gofrestru gyda’r Cynllun.

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am sut i ymuno, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda  Suzanne.duval@diverse.cymru