Y Bwrdd Iechyd yn rhoi cyngor ar sut i ofalu am eich iechyd meddwl y Nadolig hwn

Mae Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn galw ar bobl ar draws Gogledd Cymru i gymryd camau syml i ofalu am eu hiechyd meddwl dros gyfnod y Nadolig.

.CALL Helpline Welsh

CALL Helpline WelshMae’r Bwrdd Iechyd yn annog pobl i roi o’u hamser i ofalu am eu hunain a’u hanwyliaid dros gyfnod prysur y Nadolig, ac yn atgoffa pobl bod cefnogaeth 24/7 ar gael gan Linell Gymorth Iechyd Meddwl ar gyfer Cymru C.A.L.L.

Dywedodd Teresa Owen, Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus yn BIPBC, bod llawer o bethau bach y gall pobl ei wneud i ofalu amdanynt eu hunain a’u hanwyliaid.

Dywedodd: “Gall fod yn hawdd iawn ym mwrlwm prysur y Nadolig i anghofio i ofalu amdanom ein hunain. Ond mae ystyried hunan ofal yn hanfodol er mwyn gofalu am ein hiechyd meddwl.

“Gall fod yn anodd cyfaddef nad ydych yn teimlo’n dda yn ystod cyfnod o’r flwyddyn sydd i fod mor hapus, ond y cam cyntaf i wella pethau yw drwy rannu sut ydych yn teimlo gyda’ch teulu, ffrindiau neu rywun rydych yn ymddiried ynddo.

“Gall y tywydd oer a dyddiau byrrach ei wneud yn anodd i fynd allan i’r awyr agored a mwynhau awyr iach, ond gall ymarfer corff ysgafn, rheolaidd fel mynd am dro byr gyda’ch ffrindiau gynyddu eich hunan barch a’ch helpu i deimlo’n well. Gall ymweld â rhywun a all fod yn teimlo’n unig ac ynysig ar adeg yma o’r flwyddyn nid yn unig eu helpu nhw i deimlo’n llai unig, ond gall rhoi hwb i’ch lles eich hun hefyd.”

Mae’r Bwrdd Iechyd hefyd yn atgoffa pobl i wybod eu terfynau, wrth i ddathliadau’r Nadolig ddechrau go iawn.

“Gall y Nadolig fod yn gyfle gwych i ddathlu yng nghwmni ffrindiau a theulu, sy’n bwysig i’n hiechyd meddwl, ond mae’n bwysig cofio i fwyta’n dda ac yfed yn gymedrol.

“Gall diet gwael gael effaith andwyol ar eich hwyliau, lefelau egni a’ch gallu i feddwl yn glir. Mae gwybod eich terfynau wrth yfed alcohol hefyd yr un mor bwysig, gan fod gormod o alcohol yn gallu newid gallu eich ymennydd i gadw cydbwysedd a gweithio’n iawn. Gall yfed ychydig llai wneud i chi deimlo’n llawer gwell!”

.Trained CALL Helpline staff like Katrina are available 24/7 to provide emotional support and signposting to local services

Mae BIPBC hefyd yn annog pobl sy’n cael anhawster i ymdopi â’r pwysau sy’n gysylltiedig â’r Nadolig i gysylltu â Llinell Gymorth Iechyd Meddwl ar gyfer Cymru C.A.L.L, sydd ar gael 24/7 dros gyfnod y Nadolig a thrwy gydol y flwyddyn.

Mae’r gwasanaeth yn rhoi cefnogaeth emosiynol gyfrinachol ac yn cyfeirio at wasanaethau iechyd meddwl lleol.

Dywedodd Luke Ogden, Rheolwr Llinell Gymorth C.A.L.L y gall cyfuniad o bryderon am arian, unigedd, cymeriant alcohol uwch a thywydd y gaeaf gael effaith andwyol ar iechyd meddwl pobl dros gyfnod y Nadolig.

Dywedodd: “Gall y Nadolig fod yn gyfnod anodd iawn o’r flwyddyn i bobl sy’n cael anhawster gyda’u hiechyd meddwl.

“Rydym eisiau rhoi gwybod i bawb sy’n cael anhawster bod rhywun bob amser ar gael i wrando a rhoi cefnogaeth emosiynol pryd bynnag fydd ei angen arnoch. I lawer o bobl, gall siarad am eu problemau gyda rhywun sy’n barod i wrando wneud byd o wahaniaeth.

“Gall pobl nad ydynt yn teimlo’n gyfforddus trafod eu problemau dros y ffôn gysylltu â ni drwy anfon neges destun neu drwy ein tudalennau Facebook a Twitter a gallwn roi cefnogaeth i chi drwy’r dulliau hynny, pryd bynnag fydd angen y gefnogaeth honno arnoch.”

Mae’r llinell gymorth Iechyd Meddwl C.A.L.L sydd am ddim ac yn gyfrinachol ar gael 24/7 i roi cefnogaeth emosiynol ac i gyfeirio at wasanaethau lleol. Ffoniwch 0800 132 737, neu anfon neges testun ‘Help’ i 81066, neu ewch i www.callhelpline.org.uk.