TIMAU IECHYD MEDDWL CYMUNEDOL

Gogledd Cymru
Gwasanaeth Cymdeithasol Ymddiriedolaeth Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol Cyfeiriad Rhif Ffôn
Sir y Fflint Betsi Cadwaladr Gogledd Delyn Tŷ Celyn,
Parc Busnes Acorn,
Fflint, Clwyd CH6 5YN
01352
731293
Sir y Fflint Betsi Cadwaladr

Pwll Glas a’r Fflint

Canolfan Adnoddau Pwll Glas, Ffordd Pwll Glas, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 1RA 0300    085 0007
Sir y Fflint Betsi Cadwaladr Ty Aston Ty Aston,            Ysbyty Cymuned Glannau Dyfrdwy, Plough Lane,      Aston, Glannau Dyfrdwy,                  Sir y Fflint              CH5 1XS 01244
834921
Wrecsam Betsi Cadwaladr Wrecsam 16 Grosvenor Road, Wrexham, LL11 1BU 01978
355783

Bae Colwyn

 Betsi Cadwaladr

Ynys Môn

 Ysbyty Cefni,   Llangefni,               Ynys Môn             LL77 7PP 03000  853155
Dinbych Betsi Cadwaladr Dyffryn
Clwyd
Tîm Dyffryn Clwyd,
Noddfa,
Lôn Ganol,
Dinbych,
Clwyd, LL16 3UR
03000        850041
Dinbych Betsi Cadwaladr Rhuddlan Hafod,
Beechwood Road,
Y Rhyl, LL18 4EU
01745
443050
Conwy Betsi Cadwaladr Colwyn Canolfan Adnoddau Nant-y-Glyn,
Ffordd Nant-y-Glyn,
Colwyn
03000    850049
Conwy Betsi Cadwaladr Aberconwy Canolfan Adnoddau,
Ffordd Nant-y-Gamar, Llandudno
01492
860926
Ynys Môn Betsi Cadwaladr Ynys Môn Ysbyty Bryn y Neuadd, Llanfairfechan, Conwy
LL3 0HH
01248 682508
Gwynedd Betsi Cadwaladr Dwyfor Ysbyty Alltwen
Porthmadog,
LL49 9AQ
03000      852407
Gwynedd Gogledd Orllewin Cymru Arfon Uned Hergest, Ysbyty Gwynedd, Bangor, Gwynedd 01248      363470
Gwynedd Gogledd Orllewin Cymru Meirionnydd Plas Brith,
Dolgellau,
Gwynedd,
LL40 1DU.
01341
422122
Wrecsam Betsi Cadwaladr Wrecsam Ysbyty Maelor Wrecsam Ffordd Croesnewydd Wrecsam LL13 7TD 01978 726730
Canolbarth a Gorllewin Cymru
Gwasanaeth Cymdeithasol Ymddiriedolaeth Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol Cyfeiriad Rhif Ffôn
Caerfyrddin Hywel Dda Caerfyrddin Canolfan Adnoddau Parcyffynnon,
22 Parcyffynnon,
Caerfyrddin, Dyfed
01267
236017
Caerfyrddin Hywel Dda Dyffryn Tywi Clos Bran, Llangadog
Sir Gaerfyrddin
01550
777771
Caerfyrddin Hywel Dda Rhydaman Swn y Gwynt, Lôn Tirydail,
Rhydaman,
Sir GaerfyrddinSA18 3AS
01269
595473
Ceredigion Hywel Dda Aberystwyth Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth,
Dyfed,
SY23 1HB
01970
615448
Ceredigion Hywel Dda Hafan
Hedd
Hafan Hedd
Adpar,
Castellnewydd Emlyn,
Sir Gaerfyrddin SA38 9NF
01239
710454
Caerfyrddin Hywel Dda Llys
Steffan
Temple Terrace,
Llanbedr Pont Steffan,
Sir Gaerfyrddin SA48 7BJ
01570
422577
Ceredigion Gogledd
Ceredigion
Aberteifi Y Ganolfan Iechyd, Aberteifi,
Ceredigion, SA43 1EB
01239
615460
Caerfyrddin Hywel Dda Tîm Iechyd Meddwl Ardal 13 Heol Goring,
Llanelli,
Sir Gaerfyrddin
SA15 3HH
01554
772768
Cyngor Penfro Hywel Dda Gogledd Sir Benfro Ysbyty Dydd Bro Cerwyn,
Heol Abergwaun,
Hwlffordd,
Sir BenfroSA61 2PZ
01437
773157
Cyngor Penfro Hywel Dda De Sir Benfro Ysbyty Dydd Havenway, Ysbyty De Sir Benfro, Fort Road,
Doc Penfro,
Sir Benfro
01437
774042
Powys Hywel Dda Y Trallwng Canolfan Adnoddau Bryntirion,
Ffordd Salop, Y TrallwngSA72 6SX
01938
555076
Powys Powys Y Drenewydd a’r Cylch Bro Hafron,
Backlane,
Y Drenewydd,
Powys, SY16 2NG
01686
617300
Powys Powys Llandrindod Stryd y Deml,
Llandrindod,
Powys, LD1 5HF
01597
825888
Powys a Gorllewin Morgannwg Powys Ystradgynlais Canolfan Adnoddau Iechyd Meddwl,
The Larches, Penrhos, Ystradgynlais, Powys
01639
849994
Powys Powys Aberhonddu a’r Cylch Stryd y Bont,
Llanfaes, Aberhonddu, Powys
01874
711661

Abertawe

 

 

Abertawe

 

 

Abertawe

 

 

Bro Morgannwg

Abertawe Bro Morgannwg

 

 

Abertawe Bro Morgannwg

 

 

Abertawe Bro Morgannwg

 

 

Bwrdd lech Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Gorllewin Abertawe

 

 

Canol Abertawe

 

 

Gogledd Abertawe

 

 

Penarth

Ardal CMHT 1, Clinig Ganolog, Stryd Orchard, Abertawe, SA1 5AT

 

Ardal CMHT 2, Clinig Ganolog, Stryd Orchard, Abertawe, SA1 5AT

CMHT Ardal 3, Canolfan Ty Einon, Stryd y Dywysoges, Gorseinon, Abertawe, SA4 4US

Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol Fforensig,            Hafan y Coed, Ysbyty Llandochau, Heol Penlan, Penarth              CF64 2XX

01792      517800

 

 

01792      517853

 

01792      545780

 

 

03000 853155

De a Dwyrain Cymru
Gwasanaeth Cymdeithasol Ymddiriedolaeth Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol Cyfeiriad Rhif Ffôn
Sir Fynwy Aneurin Bevan Gogledd Gwent a Sir Fynwy Isaf Tregaren, Ysbyty Mandiff, Heol Ross,
Y Fenni
01873 735549
Casnewydd Aneurin Bevan Casnewydd 3 thîm (Dwyrain, Gorll a Gog) 4ydd Llawr, The Corn Exchange, Y Stryd Fawr, Casnewydd, NP20 1RG 01633 246724
Blaenau Gwent
a Torfaen
Aneurin Bevan Torfaen Uned Talygarn,
Ysbyty’r Sir, Griffithstown,
Pont-y-pŵl,
NP4 5YA
01495 765722
Blaenau Gwent Aneurin Bevan Blaenau Gwent
a Gogledd Mynwy.
Lyndhurst,
Eureka Place,
Glynebwy,
NP23 6PN
01495 353700
Caerffili Aneurin Bevan De Caerffili Tŷ Siriol,
49 St Martins Road,
Caerffili, Morgannwg Ganol
CF83 1EG
02920 859879
Caerffili Aneurin Bevan Gogledd Caerffili Canolfan Adnoddau Bryngolau,
Ysbyty Aberbargoed, Aberbargoed,
CF81 9BU
01443 828710
Caerffili Aneurin Bevan Dwyrain Caerffili Canolfan Iechyd Rhisga,
Heol Cromwell,
Rhisga,
NP11 6YF
01633 618043
RhCT Cwm Taf Morgannwg Taf Elái Canolfan Tŷ Draw,
Y Rhodfa, Pontypridd
01443 486856
RhCT Cwm Taf Morgannwg Clinig Carneigi Heol Brithweunydd,
Trealaw, CF40 2UH
01443 687098
Merthyr Tudful Cwm Taf Morgannwg Gogledd Morgannwg Tŷ Seymour Berry,
Dowlais,
Merthyr Tudful
01685 721671
RhCT Cwm Taf Morgannwg Cwm Cynon Canolfan Dewi Sant, y Stryd Fawr, Aberdâr, CF44 7AA 01685 881246
Caerdydd Bwrdd lech Prifysgol Caerdydd a’r Fro De Orllewin Caerdydd Riverside Health Centre,
Stryd Wellington, Treganna,
Caerdydd,
CF1 9SH
02920 371221
Caerdydd Bwrdd lech Prifysgol Caerdydd a’r Fro Gogledd Ddwyrain Caerdydd Canolfan Iechyd Pentwyn,
Bryn Heulog Pentwyn,
Caerdydd,
CF3 7JD
02920 731466
Caerdydd Bwrdd lech Prifysgol Caerdydd a’r Fro De Ddwyrain Caerdydd Adeiladau’r CRI,
Stryd Longcross,
Y Rhath,
Caerdydd,
CF24 OSZ
02920 335555
Caerdydd Bwrdd lech Prifysgol Caerdydd a’r Fro Gorllewin Caerdydd Canolfan Pendine,
124-126 Heol y Bontfaen, Trelái,
Caerdydd,
CF5 5BT
02920 578778
Caerdydd Bwrdd lech Prifysgol Caerdydd a’r Fro Gogledd Orllewin Caerdydd Clinig Gabalfa,
213 Ffordd y Gogledd, Gabalfa, Caerdydd, CF4 3AG
02920 693941
Caerdydd Bwrdd lech Prifysgol Caerdydd a’r Fro Butetown a
Grangetown
Sealock Centre,
Stryd Burt,
Butetown,
Caerdydd,
CF1 6HZ
02920 463488
Bro Morgannwg Bwrdd lech Prifysgol Caerdydd a’r Fro Bro Morgannwg Ysbyty’r Barri, Heol Colcot, Y Barri CF62 8YH 01446 704000
Pen-y-bont ar Ogwr Cwm Taf Morgannwg Gorllewin y Fro Y Clinig
7A Boverton Road
Llanilltud Fawr,
CF61 1X2
01446 791130
Pen-y-bont ar Ogwr Cwm Taf Morgannwg Pen-y-bont ar Ogwr 3ydd Llawr, Tŷ Brackla,
Strydd Brackla,
Pen-y-bont ar Ogwr, CF3 1BZ
01656 645678
Pen-y-bont ar Ogwr Cwm Taf Morgannwg Pencoed 3ydd Llawr, Tŷ Brackla,
Strydd Brackla,
Pen-y-bont ar Ogwr, CF3 1BZ
01656 645642
Pen-y-bont ar Ogwr Cwm Taf Morgannwg Gogledd Ddwyrain Ogwr Croeso Gum,
Ysbyty Maesteg, Highland Avenue, Bryncethin
CF32 9YL
01656 726903
Pen-y-bont ar Ogwr Cwm Taf Morgannwg De Orllewin Ogwr 267 Heol Newydd, Porthcawl,
CF36 3DG
01656 773080
Castell-nedd/ PT Bro
Morgannwg
Tonna Ysbyty Tonna, Castell-nedd,
SA11 3LX
01639 762862
Castell-nedd/ PT Bro
Morgannwg
Forge The Forge Centre,
Castell-nedd
01639 888000
neu
01639 635404 (Ysbyty Tonna)
Pen-y-bont ar Ogwr Cwm Taf Morgannwg Cwm Llynfi Ysbyty Cyffredinol Maesteg, Heol Castell-nedd, Maesteg CF34 9PN 01656 754278
Dinas a Chyngor Abertawe Abertawe Gogledd y Cymoedd Tŷ Gelligron,
Heol Gelligron,
Pontardawe, Abertawe,
SA8 4LU
01639 686607
Dinas a Chyngor Abertawe Abertawe Abertawe (Ardal 1) Tŷ Tredillion,
26 Uplands Crescent,
Uplands,
Abertawe,
SA2 0PB
01792 469600
Dinas a Chyngor Abertawe Abertawe Abertawe (Ardal 2) Clinig Canolog,
Adeiladau’r Drindod, 21 Stryd y Berllan, Abertawe,
SA1 5AT
01792 517853
Dinas a Chyngor Abertawe Abertawe Gorseinon Ysbyty Dydd Tŷ Einon,
Stryd y Dywysoges, Gorseinon,
Abertawe SA4 2UF
01792 899909