Addysg a Hyfforddiant

Addysg-a-HyfforddiantWP_20160422_15_45_25_Pro

Roedd y cwrs Agored yn hynod ddefnyddiol. Yn gymdeithasol, rwy’n teimlo yn fwy integredig. Rwyf am ddefnyddio’r cwrs fel sylfaen i adeiladu fy hunan-hyder. Mae’n cynnig meincnod ar gyfer gosod amcanion ar gyfer  fy nyfodol – Michael, Gogledd Cymru

Mae Hyfforddiant ac Addysg yn medru chwarae rhan allweddol yn eich adferiad; dyma agwedd o fywyd lle y mae modd i chi wyntyllu eich diddordebau, ail-ddysgu sgiliau sylfaenol megis llythrennedd neu rifedd a chyflawni’r amcanion hynny a fydd yn eich cynorthwyo i gael y swydd honno yr ydych yn dymuno.

 

  1. 1.   Beth ydych am ei gyflawni?
Fel gyda phob rhan o’ch bywyd, dylech fod yn uchel-geisiol gyda ’ch canlyniadau ar gyfer y tymor hir, yn ogystal â nodi unrhyw anghenion nad ydynt yn cael eu bodloni ar hyn o bryd. I lawer o bobl, efallai mai’r nod fydd cyrraedd targedau addysg a hyfforddiant cyffredinol neu sy’n gysylltiedig â gyrfa, boed hynny’n arwain at gymhwyster ffurfiol neu beidio.
Os ydych chi eisoes ar gwrs astudiaeth (e.e. yn yr ysgol neu’r coleg), efallai mai eich nod fydd parhau i astudio neu ailgychwyn. Efallai yr hoffech chi archwilio gwahanol ffyrdd o ddysgu: gallech ddewis astudio amser llawn neu ran amser; cael cefnogaeth arbenigol; defnyddio pecynnau dysgu o bell (fel y Brifysgol Agored); neu ddefnyddio cyfleoedd addysg a hyfforddiant i oedolion yn y gymuned.
Efallai mai eich prif nod fydd cael cymhwyster penodol fydd yn cefnogi eich diddordebau neu yn eich helpu i gael gwaith. Os ydych chi eisoes mewn gwaith cyflogedig, gallech geisio trafod gyda’ch cyflogwr pa hyfforddiant fydd o fudd i chi yn eich gwaith, ac a fyddent yn fodlon ariannu unrhyw hyfforddiant neu roi amser i chi ei wneud. Mae cyrsiau ar gael hefyd sy’n eich galluogi i ennill sgiliau bywyd, sgiliau cymdeithasol neu sgiliau i reoli eich adferiad.
Nid oes raid i chi fynd ar gwrs ffurfiol i ddechrau dysgu: os nad ydych chi’n anelu at gael cymhwyster yna gallech ddysgu eich hun drwy ddarllen, defnyddio’r rhyngrwyd a defnyddio eich llyfrgell leol ac yn y blaen.

2.    Pam gamau sydd angen eu cymryd neu wasanaethau sydd angen eu darparu er mwyn eich helpu i gyflawni eich amcanion?

Nesaf, ewch ati i feddwl am ba gamau yr ydych angen eu cymryd er mwyn cyflawni eich amcanion a pha wasanaethau sydd angen eu darparu er mwyn eich cynorthwyo chi.  
Gwasanaethau posibl:
   Gwasanaeth cynghori gyrfaol
   Gwasanaeth addysg o ysgolion, colegau neu brifysgolion
   Gwybodaeth a chyngor gan eich Awdurdod Addysg Lleol
   Cyngor ariannol e.e. gan Cyllid Myfyrwyr Cymru.
Camau posibl:
  Adnabod eich sgiliau a’ch diddordebau
  Siarad â’ch cyflogwr am opsiynau hyfforddiant
  Trafod eich targedau addysg/hyfforddiant gyda chyn ghorydd gyrfaoedd
  Trafod y gefnogaeth y gallech chi ei gael i aros mewn addysg gyda’ch darpar wr addysg presennol (e.e. ysgol neu goleg)
  Dod o hyd i, a chysylltu â, darparwyr addysg fel colegau addysg bellach
  Ymchwilio pa gyrsiau sydd ar gael
  Ymchwilio i becynnau dysgu o bell
  Dod o hyd i addysg gymunedol
  Cael hyfforddiant mewn sgiliau bywyd megis rheoli eich iechyd meddwl eich hun
  Cofrestru ar gwrs astudiaeth
  Cael benthyciad neu grant myfyriwr
  Cael gafael ar wasanaethau cefnogi dysgu arbenigol
  Mynd ati i ddysgu eich hun drwy ddefnyddio eich llyfrgell leol n eu’r rhyngrwyd.
 


3.    Pwy sydd yn medru eich cefnogi i gyflawni eich amcanion?


Mae eich Awdurdod Addysg Lleol yn ffynhonnell wybodaeth a chefnogaeth bwysig a gallant roi cyngor i chi am y cyfleoedd addysg/hyfforddiant sydd ar gael yn lleol.  Gall eich Cynghorydd Gyrfaoedd hefyd drafod opsiynau hyfforddiant gyda chi. 
Mae cefnogwyr eraill yn cynnwys:
   Athrawes/Athro
   Coleg/Prifysgol leol
   Y Brifysgol Agored
  Cyllid Myfyrwyr Cymru
   Canolfan Ddysgu Genedlaethol Hafal
   Gyrfa Cymru
a/neu
   Aelod o’r teulu a/neu ofalwr arall
   Cydlynydd Gofal
●   Chi!

 

Mae mwy o adnoddau a dolenni ar gael ar Addysg a Hyfforddiant

   Mae gwybodaeth am ysgolion Cymru ar gael yma http://mylocalschool.wales.gov.uk/
   Dechrau da os ydych am chwilio am gyrsiau galwedigaethol yw Gyrfaoedd  Cymru http://www.careerswales.com/en/ – cliciwch ar yr adrannau Swyddi a Hyfforddiant ac Addysg a Chyrsiau
    Mae modd canfod manylion am yr holl Golegau Addysg Bellach yng Nghymru yma  http://www.collegeswales.ac.uk/en-GB/home-1.aspx
 ●   Mae manylion am Brifysgolion Cymru ar gael yma http://www.whatuni.com/degrees/university-colleges-uk/university-colleges-wales/71/1/universities.html
 ●  Y Brifysgol Agored yng Nghymru http://www.open.ac.uk/wales/

Lawrlwythiwch Arweiniad Adferiad Hafal (PDF)