Cyllid ac arian

 

Cyllid-ac-arian

Mae rheoli eich cyllid yn agwedd bwysig arall o’ch adferiad, yn enwedig gan fod meddu ar ddigon o arian i fod yn gyfforddus a sicrhau nad ydych angen poeni yn medru gwella eich ansawdd bywyd yn sylweddol.

 

  1. 1.   Beth ydych am ei gyflawni?
Efallai mai eich canlyniad ar gyfer y tymor hir fydd gallu fforddio byw i safon resymol, gydag incwm sefydlog o waith cyflogedig a/neu fudd-daliadau addas; efallai y byddwch hyd yn oed yn anelu at darged incwm penodol.
I rai, efallai mai’r nod fydd dechrau neu barhau i ennill cyflog. I eraill, efallai mai’r nod fydd gwneud y mwyaf o’ch budd-daliadau cymdeithasol, anabledd neu fudd-daliadau eraill, a sicrhau eich bod yn cael pob ceiniog y mae gennych chi hawl iddynt. Cael gwiriad budd-daliadau yw’r ffordd orau o wneud hyn fel arfer.
Gall cadw rheolaeth ar eich arian gyfrannu’n fawr tuag at eich teimlad o fod mewn rheolaeth o’ch bywyd eich hun. Efallai mai eich nod fydd ceisio rheoli eich incwm a’ch gwariant yn well.  I eraill, efallai mai’r nod fydd cadw rheolaeth ar arian pan fyddant yn yr ysbyty, a chynllunio ymlaen ar gyfer cyfnod pan fyddant yn wael.
Mae llawer o bobl gydag afiechydon meddwl yn mynd i anawsterau, nid yn unig gyda benthycwyr anrhwyddedig (“loan sharks”), ond hefyd gyda gwerthwyr o’r diwydiant bancio a gwasanaethau ariannol trwyddedig nad ydynt o bosib yn deall eich salwch meddyliol; bydd eraill yn mynd i anawsterau drwy fenthyg neu roi arian yn amhriodol i ffrindiau, ac weithiau eu teulu eu hunain, pan fyddant yn wael: gallwch ddefnyddio’r adran hon o’ch Cynllun i drafod sut i gael help i ddatrys problemau neu er mwyn ceisio eu hosgoi yn y dyfodol.

2.    Pam gamau sydd angen eu cymryd neu wasanaethau sydd angen eu darparu er mwyn eich helpu i gyflawni eich amcanion?

Nesaf, ewch ati i feddwl am ba gamau yr ydych angen eu cymryd er mwyn cyflawni eich amcanion a pha wasanaethau sydd angen eu darparu er mwyn eich cynorthwyo chi.
Gwasanaethau posibl:
●  
Gwiriad budd-daliadau (e.e. gan Cyngor am Bopeth)
●   Gwasanaeth cynghori ar ddyledion
●   Gwasanaeth bancio.
Camau posibl:
●   Cael gafael ar wybodaeth a chyngor am ddyledion neu reoli cynilon
●   Agor cyfrif banc newydd
●   Dysgu i fancio ar-lein
●   Cael cyngor, gwybodaeth neu hyfforddiant i gyllidebu
●   Creu cynllun wrth gefn ar gyfer rheoli eich arian pan fyddwch chi yn yr ysbyty
●   Nodi rhywun i gymryd rheolaeth o’ch materion ariannol pan fyddwch chi’n wael
●   Ymchwilio a oes gwasanaeth rhatach i’w gael gan gyflenwyr nwy, trydan ac ati
●   Ymchwilio pa forgais, pensiwn neu gynnyrch ariannol arall sydd orau i chi
●   Gwneud cais am fenthyciad myfyriwr drwy agor cyfrif myfyriwr
●   Chwilio am y bargeinion gorau o ran bwyd, petrol, yswiriant ac ati.


3.    Pwy sydd yn medru eich cefnogi i gyflawni eich amcanion?


Mae Cyngor ar Bopeth yn ffynhonell dda iawn o wybodaeth a chyngor am faterion ariannol, ac yn enwedig felly am faterion fel rheoli dyledion.
Mae cefnogwyr eraill yn cynnwys:
   Cynghorydd budd-daliadau
   Rheolwr banc
   Cwnselydd dyledion
   Swyddog Hawliau Lles
●  Cyllid Myfyrwyr Cymru
●  Gwasanaeth Cyngor Ariannol
a/neu
   Aelod o’r teulu a/neu ofalwr arall
   Cydlynydd Gofal
●   Chi!

Mae mwy o adnoddau a dolenni ar gael ar Cyllid ac Arian

  Rydym yn argymell bod pobl ag afiechyd meddwl sydd am gael cyngor ar fudd-daliadau yn chwilio am help gan asiantaethau hawliau lles arbenigol a gan bobl sydd ag arbenigedd o afiechyd meddwl megis eich seiciatrydd neu Gydlynydd Gofal.
  Gofynnwch yn lleol a oes yna gynghorydd hawliau lles arbenigol ar gael neu mae modd i chi ganfod eich Canolfan Cyngor ar Bopeth agosaf drwy’r ddolen hon https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/how-we-provide-advice/advice/ – mae’r botwm chwilio ar waelod y sgrin ar y dde.
   Os ydych am gael gwybodaeth fanwl ar fudd-daliadau, darllenwch gwybodaeth CAB yma https://www.citizensadvice.org.uk/benefits/
   Wrth wneud cais am fudd-daliadau, cymerwch ofal eich bod yn disgrifio eich afiechyd yn gywir. Wrth gwrs, dylech ddweud y gwir ond byddwch yn ofalus rhag dweud eich bod yn medru gwneud mwy nag ydych mewn gwirionedd.
  Am gyngor ar faterion ariannol cyffredinol, buaswn yn argymell darllen “Money Saving Expert” – http://www.moneysavingexpert.com/
●  Mae rhai pobl sydd ag afiechyd meddwl yn agored i niwed ac mewn peryg o golli arian i dwyllwyr, benthycwyr arian anghyfreithlon neu hyd yn oed “ffrindiau”, yn enwedig os ynddynt yn mynd yn sâl. Efallai eich bod am wneud trefniadau yn eich cynllun gofal er mwyn osgoi hyn. Mewn rhai achosion, efallai eich bod am gael cyngor cyfreithiol er mwyn diogelu adnoddau yn y tymor hir drwy gyfrwng cytundeb ffurfiol megis ymddiriedaeth.

Lawrlwythiwch Arweiniad Adferiad Hafal (PDF)