Cymdeithasol, diwylliannol ac ysbrydol

Cymdeithasol,-diwylliannol-ac-ysbrydolSuzanne

“Drwy gydnabod fy nodweddion diwylliannol a gofalu am fy anghenion ysbrydol, mae hyn yn golygu fy mod yn medru ymdopi yn well.” Suzanne Duval

I lawer o bobl, y brif amcan yn y maes hwn o fywyd yw mwynhau bywyd cymdeithasol llawn, perthynas dda gyda theuluoedd a ffrindiau ac ymgysylltu’n iawn gyda’r gymuned ehangach a defnyddio cyfleusterau hamdden. 


1.   Beth ydych am ei gyflawni?

Un broblem fawr sy’n wynebu llawer o bobl gydag afiechyd meddwl yw unigedd. Yn ddiweddar, cynhaliodd Hafal arolwg a ddangosodd bod 50% o’n defnyddwyr gwasanaethau wedi teimlo’n unig yn ystod y mis diwethaf.

Os ydych chi wedi bod yn wael iawn, mae sefydlu rhwyd-weithiau gyda chyd-gleifion yn lle da iawn i gychwyn, cyn meddwl am symud ymlaen a chreu cysylltiadau yn y gymuned ehangach. Efallai yr hoffech chi ganolbwyntio ar gynnal neu wella eich perthynas gyda’ch teulu, cydweithwyr, ffrindiau neu bartner. Gallwch wneud cysylltiad, neu ailgysylltu â chrefydd neu draddodiad o’ch dewis chi, neu ddilyn hobi neu ddiddordeb yn unigol neu mewn grðp. Canlyniad posib arall yw defnyddio cyfleusterau hamdden cyffredinol.

Dylech fod yn gwbl glir am eich anghenion ysbrydol a diwylliannol a sicrhau bod y rhain yn cael eu hateb ym mhob rhan o’r Cynllun Gofal. Mae canllawiau swyddogol yn dweud y dylid ystyried eich dewis o iaith wrth feddwl am anghenion diwylliannol

2.    Pam gamau sydd angen eu cymryd neu wasanaethau sydd angen eu darparu er mwyn eich helpu i gyflawni eich amcanion?
Nesaf, ewch ati i feddwl am ba gamau yr ydych angen eu cymryd er mwyn cyflawni eich amcanion a pha wasanaethau sydd angen eu darparu er mwyn eich cynorthwyo chi.

 Gwasanaethau posibl:
●  Grŵp cleifion/clwb cymdeithasol ar gyfer pobl gydag afiechyd meddwl
  Cwnsela priodas/gwasanaeth cefnogi perthynas
  Gwasanaeth therapi teulu
  Cyfleusterau hamdden cyffredinol.

Camau posibl:
  Trefnu i dreulio amser gyda’ch teulu
  Cysylltu â ffrindiau a threfnu cyfarfod
  Sefydlu a chynnal rhwydwaith o ffrindiau a chysylltiadau
  Sicrhau bod eich gofynion ieithyddol yn cael eu bodloni (e.e. drwy ddefnyddio gwasanaethau/gweithgareddau Cymraeg)
  Dilyn hobi ar eich pen eich hun neu drwy ymuno â dosbarth neu grðp
  Ymuno â grŵp crefyddol
  Defnyddio cyfleusterau hamdden lleol fel y ganolfan hamdden, y llyfrgell, amgueddfa ac ati.
  Mynd i ddigwyddiadau, cyngherddau, dramâu ac ati.
  Meddwl am ffrind allai ddod efo chi i ddefnyddio cyfleusterau hamdden lleol
  Ymuno â Facebook, Twitter a safleoedd rhwydweithio cymdeithasol eraill
  Ymuno â gwasanaeth detio
  Dod o hyd i, a chymryd rhan mewn gweithgareddau gwirfoddoli.


3.    Pwy sydd yn medru eich cefnogi i gyflawni eich amcanion?
Gallai’ch cefnogwyr ar gyfer y rhan yma o’ch bywyd gynnwys eich teulu, ffrindiau a defnyddwyr gwasanaethau eraill.

 Mae cefnogwyr eraill yn cynnwys:
   Cydweithwyr
  Coleg lleol
●   Gwasanaethau gwirfoddoli
●   Relate
   Grŵp Crefyddol

a/neu
   Aelod o’r teulu a/neu ofalwr arall
   Cydlynydd Gofal
  Chi!

Mae mwy o adnoddau a dolenni ar gael ar Materion Cymdeithasol, Diwylliannol ac Ysbrydol

●  http://www.volunteering-wales.net/ yw’r gwasanaeth gwirfoddoli ar-lein, Gwirfoddoli Cymru. Mae’r safle yn cynnig gwybodaeth am wirfoddoli unrhyw le yng Nghymru ar draws ystod eang o gyfleoedd, a hynny o gwnsela i waith amgylcheddol.

  Mae walesindex.co.uk/ yn cynnig rhestr gynhwysfawr o weithgareddau a lleoliadau ar draws Cymru.

  Mae modd i chi edrych yn y wasg leol neu’r llyfrgell gyhoeddus am fanylion unrhyw grwpiau neu weithgareddau yn eich ardal.

  O ran crefydd, mae modd i chi gysylltu gydag eglwys neu unrhyw grŵp crefyddol arall o’ch traddodiad (neu draddodiad arall) sydd yn eich ardal – ewch i’r llyfrgell leol er mwyn gweld ble y maent wedi eu lleoli.

  Mae GIG Cymru yn amlinellu ei farn ar faterion ysbrydol yma – http://www.wales.nhs.uk/spiritualcare.

  Mae Coleg Brenhinol y Seiciatryddion yn cynnig grŵp ar faterion ysbrydol – dilynwch y linc yma http://www.rcpsych.ac.uk/college/specialinterestgroups/spirituality.aspx.

Lawrlwythiwch Arweiniad Adferiad Hafal (PDF)