Gwaith a galwedigaeth

 

Gwaith-a-galwedigaethDave

“Mae gweithio yn cynnig llawer iawn o fanteision – yn ogystal â chyflog. Mae’n medru rhoi pwrpas ac ystyr a lleihau ymdeimlad o fod ar ben eich hun. Mae canfod gwaith yn medru bod yn anodd ond nid yn amhosib; pan yn chwilio, edrychwch am waith sy’n gweddu i’ch sgiliau, ffordd o fyw ac uchelgais. Yn fwy na dim, ceisiwch fynd ati i sicrhau cydbwysedd rhwng gwaith a bywyd yn gyffredinol fel eich bod yn gwneud pob dim posib i hyrwyddo eich adferiad.” Dave Smith

Mae gweithio yn medru cael effaith sylweddol ar ansawdd eich bywyd. Mae gweithio yn medru cynnig urddas a pharch ynghyd ag annibyniaeth ariannol.

 

  1. 1.   Beth ydych am ei gyflawni?

Os ydych chi mewn oed gweithio efallai mai’r targed ar gyfer y tymor hir fydd dod o hyd i waith neu aros mewn gwaith cyflogedig amser llawn neu ran amser.  Fel arall, gallech osod targed o gymryd rhan mewn gweith-gareddau sy’n gysylltiedig â gwaith, fel gwirfoddoli.

Mae sawl opsiwn posib os hoffech chi ddychwelyd i weithio. Gallech ddewis gweithio amser llawn neu ran amser, a chael cymorth arbenigol i’ch cynnal yn eich gwaith. Gallech hefyd ddefnyddio gwasanaeth cyflogi arbenigol fel prosiect cyflogi neu gynllun gwaith â chymorth, neu fanteisio ar wasanaethau therapi galwedigaethol.

Os ydych chi eisoes mewn gwaith gallech osod targedau ar gyfer dychwelyd i weithio neu aros gyda’ch cyflogwr presennol.  Gallwch ofyn i’ch cyflogwr wneud addasiadau rhesymol, gan ddefnyddio eich hawl dan y ddeddfwriaeth cydraddoldeb.

Gallai targedau eraill gynnwys bod yn hyfforddai neu’n brentis neu sefydlu eich busnes eich hun.
2.    Pam gamau sydd angen eu cymryd neu wasanaethau sydd angen eu darparu er mwyn eich helpu i gyflawni eich amcanion?
Nesaf, ewch ati i feddwl am ba gamau yr ydych angen eu cymryd er mwyn cyflawni eich amcanion a pha wasanaethau sydd angen eu darparu er mwyn eich cynorthwyo chi.

 Gwasanaethau posibl:
  Prosiect cyflogaeth/cynllun gwaith â chymorth
●  Therapi galwedigaethol
  Y Ganolfan Byd Gwaith
  Cyngor, arweiniad a gwybodaeth gan asiantaeth fel Cyngor ar Bopeth.

Camau posibl:
  Cofrestru gyda’ch Canolfan Byd Gwaith leol neu gydag asiantaeth recriwtio
  Chwilio am swyddi ar lein neu yn y papur newydd
●  Ysgrifennu CV a cheisiadau swydd
  Dod o hyd i gyfleoedd gwirfoddoli
  Siarad â rhywun am sut y gallai cyflogaeth effeithio ar eich budd-daliadau
  Clustnodi’r gefnogaeth y byddwch chi ei angen i aros mewn gwaith
  Canfod pa hyfforddiant neu addysg allai eich helpu i gael gwaith
  Dod o hyd i gyfleoedd fel hyfforddai neu brentis
  Trafod unrhyw addasiadau rhesymol y gallai eich cyflogwr ei wneud i’ch helpu
  Siarad â chynghorydd Cyngor ar Bopeth am sut y gallai cyflogaeth effeithio ar eich budd-daliadau
  Cael cyngor am sefydlu busnes .

3.    Pwy sydd yn medru eich cefnogi i gyflawni eich amcanion?
Gall eich cangen leol o’r Ganolfan Byd Gwaith roi amrywiaeth o gefnogaeth i chi i’ch helpu i ddod o hyd i waith.

 Mae cefnogwyr eraill yn cynnwys:
  Cyflogwr
  Gwasanaeth cyflogi arbenigol
  Therapydd galwedigaethol
  Cydweithwyr
  Cyngor ar Bopeth
  Gwirfoddoli Cymru
  Cyswllt Busnes Cymru
  Gyrfa Cymru
  Ymddiriedolaeth Shaw Trust/Remploy

a/neu
   Aelod o’r teulu a/neu ofalwr arall
   Cydlynydd Gofal
  Chi!

Mae mwy o adnoddau a dolenni ar gael yn Gwaith a Galwedigaeth

  Gyrfaoedd Cymru yw’r lle gorau i gychwyn: http://www.careerswales.com/en/  – gwybodaeth helaeth ar bob agwedd o waith yng Nghymru (nid oes llawer o wybodaeth ar y safle am unrhyw swyddi gwag ac eithrio cyfleoedd ar gyfer pobl ifanc)

 Universal Jobmatch  yw’r fersiwn ddiweddaraf o’r rhestr o swyddi gwag sy’n cael eu hysbysebu gan y Ganolfan Byd Gwaith https://www.gov.uk/jobsearch

  Mae swyddi gwag sy’n cael eu hysbysebu ar Wales on Line (Western Mail) i’w gweld yma  http://www.jobswales.co.uk/

  Mae safle Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru http://www.volunteering-wales.net/

  Ewch i ddarllen ein hadran ar Addysg a Hyfforddiant  

CLICIWCH YMA i ymweld â’n safle Camau Byr ariennir gan y Loteri Fawr sy’n cynnig cyngor ymarferol , astudiaethau achos a ffilmiau o’n cleientiaid esbonio’r rhwystrau y maent yn eu hwynebu wrth gyflawni eu nodau cyflogaeth a sut y maent yn goresgyn nhw.

Lawrlwythiwch Arweiniad Adferiad Hafal (PDF)