Llety

lletycarol 2“Roeddwn yn byw mewn tŷ mewn pentref gwledig; mae gen i  osteoarthritis ac iselder. Roedd byw mewn tŷ yn anodd i mi, yn enwedig gan fy mod yn byw mewn pentref gwledig ac nid oeddwn yn medru mynd allan yn aml. Effeithiodd hyn yn fawr ar fy iechyd meddwl. Yn y pendraw, llwyddais gyda chymorth i symud i bentref hyfryd sydd yn cynnig gwasanaeth bws ac rwyf mewn byw mewn byngalo neis. Mae fy iechyd meddwl wedi gwella’n sylweddol; rwyf yn teimlo llawer yn fwy hapus ac nid wyf wedi fy ynysu bellach.” Carol

Byddwch yn uchelgeisiol ac edrychwch ymlaen at y dyfodol wrth osod eich amcanion ar gyfer Llety. Sicrhewch fod unrhyw un o’ch anghenion yn y maes hwn na sydd wedi eu diwallu yn cael eu nodi. I lawer o bobl, bydd yr amcan hirdymor yn cynnwys byw mewn cartref addas mewn cymuned o’ch dewis. Galla hyn gynnwys aros ble’r ydych os ydych yn teimlo’n gyfforddus neu ddod o hyd i le gwell os ydy’ch llety yn effeithio’n negatif ar eich iechyd meddwl.

  1. 1.    Beth ydych am ei gyflawni?

Mae sawl opsiwn gyda chi o ran lle i fyw. Gallech ddewis rheoli eich lle byw eich hun heb unrhyw gefnogaeth, cael cefnogaeth i fyw yn eich cartref eich hun, byw mewn llety â chymorth, byw mewn llety ar y cyd, neu fyw gyda theulu neu ffrindiau. Gallech hefyd ddewis prynu lle i fyw ar eich pen eich hun neu gyda theulu/ffrindiau, neu rentu gan landlord preifat, y Cyngor lleol, Cymdeithas Dai neu Landlord Cymdeithas Dai neu Landlord Cymdeithasol Cofrestredig arall, neu elusen tai. Os ydych chi yn yr ysbyty am gyfnod hir, yna efallai mai’r targed ar gyfer y canlyniad fydd aros mewn ward addas gyda chymaint o gysur, diogelwch ac annibyniaeth ag sy’n bosib. Nod arall posib yw cynnal a chadw, adfer neu wella eich cartref er mwyn sicrhau bod eich lle byw yn gynnes, yn dal dðr, yn llawn o’r adnoddau modern, mewn cyflwr da ac yn ddiogel a saff. Ydych chi’n ddigon agos at eich teulu a ffrindiau, at fannau gwyrdd neu’r gwasanaethau y byddwch chi’n eu defnyddio? Efallai y byddwch hefyd eisiau sicrhau bod eich lle byw yn addas i’ch gofynion corfforol (e.e. os nad ydych yn gallu symud yn dda neu fod eich golwg yn wael). Yn olaf, gallai eich canlyniad ymwneud â chael trefn ar faterion ariannol fel rheoli taliadau morgais neu rent.

 

 1. 2.    Pam gamau sydd angen eu cymryd neu wasanaethau sydd angen eu darparu er mwyn eich helpu i gyflawni eich amcanion?
  Nesaf, ewch ati i feddwl am ba gamau yr ydych angen eu cymryd er mwyn cyflawni eich amcanion a pha wasanaethau sydd angen eu darparu er mwyn eich cynorthwyo chi.
 2. Gwasanaethau posib:
     Gwasanaeth llety â chymorth
  ●   Gwasanaeth cynghori ar ddyledion
  ●   Gwasanaethau atgyweirio cartref
  ●   Gwasanaeth gwybodaeth
  ●   Gwasanaeth eiriolaeth.

Camau posib:
●   Dod o hyd i’r holl opsiynau tai sydd ar gael
●   Cofrestru gyda’r swyddog tai yn eich Cyngor lleol neu gyda Chymdeithas Dai lleol
●   Chwilio am le i fyw mewn papurau newydd lleol, asiantau tai ac ar y we
●   Trefnu sut rydych chi am dalu am eich lle byw, e.e.budd-dal tai/morgais
●   Cael cefnogaeth i reoli eich taliadau morgais/rhent
●   Cael cyngor dyledion gan Cyngor ar Bopeth
●   Dod o hyd i’r opsiynau tai â chymorth sydd ar gael yn lleol, yn enwedig os byddwch chi’n cael  eich rhyddhau o’r ysbyty (dylid trafod eich opsiynau ar gyfer lle i fyw yn eich cyfarfodydd rhyddhau)
●   Dod o hyd i weithwyr i wneud gwaith atgyweirio angenrheidiol yn eich cartref a chael dyfynbrisiau
●   Gwneud trefniadau i rywun ofalu am eich cartref os byddwch chi’n mynd i’r ysbyty.

 

 1. 3.    Pwy sydd yn medru eich cefnogi i gyflawni eich amcanion?
 2. Mae dyletswydd gyfreithiol ar eich Cyngor lleol i roi cyngor i chi ar faterion tai os nad ydych yn medru canfod llety eich hun ac mae dyletswydd arnynt i ganfod llety i chi os ydych yn agored i niwed.Mae pobl eraill sydd yn medru eich helpu yn cynnwys:● 

  Cymdeithasau tai
  ●   Elusennau tai
     Rheolwyr Ysbytai
  ●   Shelter Cymru
     Cyngor ar Bopeth
  ●   Care and Repair Cymru
     Eiriolwr iechyd meddwl annibynnol

 3. a/neu
     Aelod o’r teulu a/neu ofalwr arall
     Cydlynydd Gofal
     Chi!

 

Mwy o adnoddau a dolenni ar gael ar Llety

   Am ddolenni i’r 22 Awdurdod Lleol (sydd yn meddu ar y prif gyfrifoldeb o ran tai a digartrefedd yng Nghymru) ewch i http://gov.wales/topics/localgovernment/unitary-authorities/?lang=en

   Am restr o’r Cymdeithas Tai yng Nghymru, ewch i o http://gov.wales/topics/housing-and-regeneration/publications/registered-social-landlords-in-wales/?lang=en

  Mae Shelter Cymru yma – http://www.sheltercymru.org.uk

   Am gyngor am ystod eang o faterion tai gan gynnwys budd-daliadau tai, ewch i https://www.citizensadvice.org.uk/wales/housing/

   Gwybodaeth tai Rethink sy’n benodol ar gyfer pobl ag afiechyd meddwl http://www.rethink.org/living-with-mental-illness/housing/housing-options

  Gwybodaeth tai Mind sy’n benodol ar gyfer pobl ag afiechyd meddwl http://www.mind.org.uk/information-support/guides-to-support-and-services/housing/#.VieOs_mrSUk

 

Lawrlwythiwch Arweiniad Adferiad Hafal (PDF)

 

Ewch i wefan Canolfan Adferiad Gellinudd yn: gellinudd.org.uk

 

Lawrlwythwch ein canllaw i Ganolfan Adfer Gellinudd